Sunday, February 5, 2017

GAGASAN PERSURATAN BARU: SATU CATATAN UNTUK MAKLUMAN

Pendahuluan
Gagasan Persuratan Baru yang lahir sebagai buku dengan judul Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid (DBP 1992; ulang cetak 2005; kini tiada stok lagi) agak cepat berkembang dengan usaha dua orang sarjana yang dikenali ramai, Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir (dari Universiti Kebangsaan Malaysia) dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani (dari Universiti Putera Malaysia). Kedua-dua mereka mengusahakan penerbitan Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan (UKM 2008) dan Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasterana: Teori & Praktis (UKM 2010). Kedua-dua buah buku ini diulang cetak dengan disusun semula dalam edisi baru, masing-masing berjudul  Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua (UKM 2014); manakala Kedudukan Ilmu ...  dijadikan dua jilid: Ilmu Teras Persuratan Melayu (UKM 2016) dan Islam dan Pengaruh Barat Dalam Kritikan (UKM 2016).  Untuk Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua,  Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir menulis satu Pendahuluan yang amat penting diberi perhatian kerana dalam Pendahuluan itu beliau menghuraikan dan menjelaskan mengapa PB diperlukan dan apa yang boleh dilakukan oleh PB dalam perkembangan persuratan Melayu.

Dalam catatan ringkas ini saya hanya akan menulis tentang beberapa aspek PB untuk memudahkan para sarjana dan lain-lain memahami kaedah ini dan mengapa PB diperlukan.

Kelebihan PB

Ada dua kelebihan PB yang perlu disedari dan diketahui oleh sasterawan, sarjana sastera dan pengkritik sastera. Pertama, PB menjadikan konsep ilmu yang benar sebagai asas pendekatannya. Pilihan ini memberi implikasi besar dalam pemikiran para penulis. Kini mereka harus memahami konsep ilmu seperti yang difahami dalam Islam, kemudian menggunakan kefahaman itu dalam penulisan kreatif mereka. Konsep ilmu tidak saja tidak difahami di kalangan para penulis, malah ditentang tanpa sebarang hujah kononnya ilmu tidak diperlukan dalam penulisan kreatif. PB memberi penjelasan yang agak lengkap tentang perkara ini.

Kedua, PB mencabar semua teori sastera Barat dari segi kesahihannya sebagai asas penilaian seperti yang cuba digunakan secara meluas dan sewenang-wenang oleh sarjana sastera Malaysia. Contoh sewenang-wenang itu boleh kita lihat dalam kegemaran mereka menggunakan istilah pascamodenisme, intertektualiti dan lain-lain yang boleh dikatakan serumpun, misalnya dekontruksi.  Dalam kritikan Barat sendiri amat jelas terdapat perbezaan yang amat ketara antara satu pendekatan dengan yang lain. Saya telah bincang persoalan ini dalam banyak tulisan, terutama yang dimuat di dalam blog saya. Tidak perlu diulang di sini. Yang berminat boleh membuat rujukan, atau terus mendiamkan diri.  Untuk melihat bagaimana kelamkabutnya pendekatan Barat, sila rujuk, dan baca dengan teliti dan kritis buku Frank Lentricchia, After the New Criticism (1980). Anda akan melihat tidak ada satu pendekatan atau teori yang lengkap, semua diasaskan kepada aspek tertentu: penulis (romantisisme); karya (New Criticisn), dan pembaca (hermeneutik).  Kekuatan PB ialah pendekatan ini melihat secara keseluruhan sesebuah karya. Ini penting kerana ilmu tidak boleh dipecah-pecah walaupun boleh muncul dalam mazhab yang berbeza, seperti yang kita lihat dalam tamadun Islam.  Dari aspek inilah PB mencabar semua teori sastera Barat. Tentu saja sarjana Barat tidak boleh terima dan akan tertawa melihat cabaran itu. Ini sudah terjadi kepada Rasulullah SAW ketika baginda diejek dan dicabar oleh kaum munafik, musyrik, jahiliah dan lain-lain.  Sekiranya anda mengetahui dengan agak mendalam teori sastera Barat, dan memahami pula PB, anda akan melihat bagaimana PB memberi  jalan keluar kepada kontradiksi yang cukup jelas dalam teori sastera Barat. Jika anda tidak dapat mengesan dan melihat kontradiksi ini, yang cukup jelas, bererti anda sebenarnya tidak mempunyai kefahaman yang mendalam tentangnya. PB boleh membantu anda memahami teori Barat dengan mudah.

Masa Depan Yang Cemerlang

Satu kelebihan yang tidak ada dalam pendekatan Barat yang sering digunakan untuk membuat penyelidikan ilmiah atau kritikan dan penilaian karya kreatif, ialah PB memberikan penilaian yang lebih tepat kepada karya kreatif apabila digunakan PB sebagai rujukan. Ini telah ditunjukkan dengan tepat sekali dalam beberapa kajian di peringkat sarjana dan kedoktoran yang dilakukan oleh para sarjana. Antara contoh awal yang penting ialah tesis sarjana oleh seorang pengkaji bukan Islam, R. Sharatha a/p  Ramasamy (Universiti Malaya, 2007), bertajuk “Pujangga Melayu: Dari Sudut Pendekatan Persuratan Baru”, di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Hashim Ismail.  Tesis ini penting kerana ia membuktikan PB boleh difahami dengan baik oleh seorang pengkaji bukan Islam sekalipun, dengan itu menolak andaian bahawa PB hanya untuk orang Islam. Sungguh baik sekali jika tesis ini diterbitkan.  Seterusnya,  kita lihat sesuatu yang cukup menarik dalam tesis sarjana oleh Siti Aisyah binti Mohamed Salim yang menulis dengan tajuk,  “Sejarah Alternatif dalam Novel Duka Tuan Bertakhta: Satu Analisis Menurut Gagasan Persuratan Baru”, (UKM 2014), di bawah seliaan Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir.  Saya maksudkan yang menarik itu ialah pengakuan pengarang novel itu sendiri, Isa Kumari, supaya novelnya dianalisis daripada perspektif PB. Siti Aisyah menyalin nota dalam FB Isa Kumari: “Secara peribadi saya dambakan seseorang menganalisis Duka Tuan Bertakhta menurut Gagasan Persuratan Baru ... (Facebook 29 Jun 2011).  Kita tidak tahu apakah yang mendorong Isa Kumari demikian; bagi saya yang penting ialah sikapnya yang positif terhadap PB, sesuatu yang tidak pernah terlintas di kepala para sasterawan Malaysia yang memang seberapa boleh menghindarkan diri daripada mendekati PB, dan tidak mahu sekali-kali karya mereka dinilai daripada perspektif PB.  Mereka lebih percayakan teori sastera Barat, suatu pilihan yang bijak kerana teori sastera Barat yang digunakan oleh Panel Anugerah Sastera Negara memang memihak kepada para sasterawan dan semua teori sastera Barat, seperti yang ditunjukkan oleh para sarjana yang menulis tentang “pemikiran” para sasterawan negara, memang memuji dan mengangkat karya para sasterawan negara ini. Malah saya pernah diberitahu, terdapat seorang anggota Panel Anugerah Sastera Negara yang pernah menegaskan, jika PB digunakan untuk menilai karya para sasterawan negara, semua karya mereka hanya layak masuk tong sampah. Yang berkata demikian, menurut maklumat itu, ialah Prof. Datuk Md. Salleh Yaapar. Saya berharap beliau mengesahkan maklumat ini, betul atau tidak, untuk kebaikan kita bersama supaya kita dapat mengelakkan terjadinya fitnah jahat terhadap beliau. Bagi para sasterawan Malaysia, PB adalah kaedah analisis yang tidak bertanggungjawab, yang hanya berminat untuk merendahkan kedudukan para sasterawan. Tersirat di sini ialah kepercayaan yang amat hebat bahawa teori sastera Barat sahaja yang boleh menjamin pencapaian  istimewa para sasterawan ini.   Dalam konteks ini tesis sarjana Nur Fatiha Fadila binti Abu Bakar, berjudul “Intelektualisme Dalam Lima Novel Anwar Ridhwan dari Sudut Persuratan Baru” (UPM 2014), memberikan gambaran yang amat berbeza daripada yang disangkakan oleh para sarjana, pengkritik sastera dan para sasterawan yang memberi sanjungan yang amat tinggi terhadap karya-kaya Anwar Ridhwan.  Antara kesimpulan beliau yang menarik ialah seperti berikut:

“Merujuk kepada perakuan para pengkaji di atas, adalah jelas bahawa apa yang diungkapkan sebagai ‘wacana’ dan ‘intelektual’ itu pada hakikatnya merujuk kepada cerita yang dipaparkan dalam Naratif Ogonshoto.  Ini umpamanya jelas apabila hujah-hujah Awang Azman, Mawar dan Saleeh tentang adanya wacana dan sifat intelektual Naratif Ogonshoto  rata-rat bersandarkan kepada cerita-cerita tentang kezaliman watak-watak pemimpin politik yang menjadi ruang naratif novel. ... adalah jelas bahawa apa yang dirujuk oleh para pengkaji di atas sebagai ‘wacana’ dan sifat ‘intelektual’ itu, pada hakikatnya hanya alat-alat penceritaan seperti watak dan plot, dan bukannya wacana dalam idea-idea ilmiah yang dibangunkan secara sistematik enerusi aspek penghujahan, analisis dan pengukuhan. Dengan kata lain, yang diperagakan novel ialah cerita, dan bukannya wacana.” (hal.  175-176 tesis.)

Kesimpulan ini mengemukan satu aspek akademik yang amat penting yang perlu dihujahkan atau paling sedikit dihuraikan. Persoalan akademik itu ialah sama ada konsep-konsep Barat yang dipakai oleh para sarjana, pengkritik, dan sasterawan, mampu memberikan analisis dan penilaian yang tepat yang sesuai dengan nilai sebenar karya itu, atau hanya berada dalam kata-kata pujian semata-mata. Apabila persoalan ini dilihat daripada perspektif PB, adakah konsep dan istilah yang dipakai PB gagal memberi gambaran sebenar kualiti novel yang dinilai, atau sebaliknya. Yakni, berasaskan analisis dan penilaian daripada perspektif PB, kita melihat kesimpulan yang berbeza sama sekali, seperti yang ditunjukkan oleh Nur Fatiha Fadila dalam tesisnya. Persoalan akademik ini penting diselesaikan oleh para sarjana supaya mereka tidak terus berada dalam kesilapan epistemologi kerana terlalu terpengaruh dan terikat kepada teori Barat yang tidak diuji dari perspektif  ilmu seperti yang ditekankan dalam PB. Inilah cabaran akademik yang mesti dijawab oleh para sarjana.  Sebahagian daripadanya telah diselesaikan oleh Nur Fatiha Fadila dan Siti Aisyah dalam tesis mereka.

Sebuah lagi tesis sarjana ditulis oleh Nahari Mastono Arukin (UPM 2008) berjudul, “Analisis Pemikiran Dalam Espen-espen Mohd. Affandi Hassan” (UPM 2008).  Beliau memilih 20 buah “espen” untuk dianalisis dari segi konsep “pemikiran”. Menurut beliau, “Kajian ini bertolak daripada pengamatan awal yang mendapati bahawa wujudnya dua kutub pandangan yang berbeza tentang aspek “pemikiran” dalam kesusasteraan Melayu masa kini. Di satu pihak, karya-karya sastera Melayu masa kini dianggap menawarkan pemikiran tertentu yang jelas dan serius. Di pihak yang lain, kehadiran pemikiran dalam karya-karya sastera Melayu masa kini diragui dan dipertikaikan. Kehadiran dua kutub pandangan yang saling bertentangan mengundang kajian ini untuk meneliti secara lebih lanjut tentang aspek “pemikiran” dalam kesusasteraan Melayu.”  Seterusnya inilah kesimpulan beliau: “Dalam konteks kehadiran dan kedudukan antara “idea”/”pemikiran” dan “cerita” dalam espen-espen yang dikaji, kajian ini dengan jelas dapat mengenal pasti dominasi “idea”/”pemikiran”, berbanding “cerita” yang diletakkan pada keduduannya yang subordinat kepada “idea”/”pemikiran” tersebut. Ini dengan sendirinya menjelaskan keutamaan (prioritik) esp4en-espen yang dikaji terhadap “idea”/”pemikiran” berbanding “cerita”.  Penemuan ini mendorong kesimpulan penting kajian ini bahawa espen-espen Mohd. Affandi Hassan yang dikaji adalah menepati tuntutan PB yang menjadikan karya kreatif sebagai wadah yang sah dalam menyampaikan ilmu. Ini sekali gus menjawab persoalan yang dibangkitkan pada awal kajian ini, iaitu keupayaan Mohd. Affandi dalam mereaqlisasikan seruan beliau sendiri. Adalah jelas di sini bahawa sebagai seorang penulis kreatif, Mohd. Affandi memanfaatkan karya-karya kreatif untuk menyampaikan idea dan pemikiran yang serius dan bernas. Lanjutan daripada penemuan dan kesimpulan di atas, adalah menjadi harapan agar usaha kecil ini dapat mencetuskan kemungkinan-kemungkinan terhadap kajian-kajian ilmiah yang seterusnya, selain menambahkan korpus penyelidikan tentang pemikiran dalam kesusasteraan Melayu.” (hal. 232 tesis.) Harapan beliau nampaknya telah disempurnakan oleh kajian Nur Fatiha Fadila dan Siti Aisyah Mohamed Salim dalam kajian mereka.

Satu-satunya tesis Ph.D. yang menjadikan PB sebagai pendekatan, yang saya tahu, ialah tesis Ph.D. Mohd. Zariat Abdul Rani, “Seksualiti Dalam Novel Melayu” (UKM 2004); yang kemudiannya diterbitkan dengan judul yang sama dalam tahun 2011 oleh Penerbit UKM (516 halaman).  Mohd. Zariat (kini Prof. Madya di UPM) memilih 20 buah novel untuk dikaji, termasuk karya para sasterawan negara. Lihat catatan ringkas dalam blog bertarikh 15 Januari 2012.  Kulit belakang buku ini mengandungi catatan ini:

“Buku ini bertitik tolak daripada pengamatan yang mengenal pasti kecenderungan sastera Melayu masa kini terhadap seks dan seksualiti. Lebih signifikan lagi, kecenderungan ini timbul dalam kalangan sasterawan yang karya-karya mereka diiktiraf sebagai warisan bangsa yang bermutu tinggi. Mengiringi pengiktirafan ini ialah perakuan, pujian dan gelaran muluk-muluk, yang kesemuanya mengejapkan persepsi bahawa karya-karya mereka itu menawarkan ilmu dan pemikiran yang mendalam dan kritis. 

Ini menimbulkan beberapa persoalan penting yang wajar ditangani secara serius. Pertama, apakah benar karya-karya ini menawarkan ilmu dan pemikiran yang mendalam dan kritis, sebagaimana yang diperagakan? Sekiranya benar, mengapakah pula seks dan seksualiti yang menjadi pilihan para sasterawan? Berkaitan dengan itu, apakah sebenarnya fungsi seks dan seksualiti dalam karya-karya mereka? Dan apakah pula kerangka penilaian yang mendasari pengiktirafan terhadap karya-karya itu? Seterusnya, dan dalam konteks yang lebih luas, apakah kecenderungan dan kerangka penilaian ini didasarkan kepada satu tradisi kesusasteraan yang berakar teguh, paling bermakna serta dapat berlaku adil terhadap sejarah, kebudayaan dan tamdun Melayu? Buku ini berusaha merungkaikan persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan perhatian besar terhadap peranan dan kedudukan epistemologi dalam kesusasteraan.” 

Penelitian Prof. Madya Mohd. Zariat Abdul Rani dalam bukunya ini cuba menjawab persoalan mengapa tema seks dan sekualiti menjadi tema yang dominan dalam sastera Melayu. Dalam satu tulisan, saya pernah mencadangkan supaya ahli-ahli psikologi membuat penelitian mengapa persoalan seks ini begitu diminati oleh para sasterawan Melayu. Sehingga karya mithali dalam sastera Islam versi Shahnon Ahmad, novel TIVI, diberi definisi berasaskan perilaku seks! Beliau telah menulis satu analisis yang mendalam tentang persoalan ini. Rujuk tulisan beliau tentang Terdedah oleh Shahnon Ahmad dalam Wacana, Vol. 11 No. 1 (April 2009): 159—172:  “Between eroticism and social criticism:
The literariness of Shahnon Ahmad’s Terdedah (1965)”.


Sumbangan Kepada Dunia Ilmu

Terdapat sarjana Melayu yang menyoal kesesuaian teori Barat dalam menilai karya sasterawan Malaysia, tetapi tidak ada hujah dikemukakan untuk membenarkan andaian ini. Misalnya, ambil saja mana-mana karya sastera Melayu yang dikira bermutu tinggi, lalu dinilai dengan menggunakan teori Barat, seperti yang dibuat oleh Panel Anugerah Sastera Negara. Di mana silapnya penilaian itu? Kita tidak boleh mengetahuinya jika tidak ada alternatif lain yang akan membolehkan kita membuat perbandngan. Di sinilah PB diperlukan, supaya persoalan tadi dapat diletakkan dalam konteks yang tepat dan dari situ dapat dirumus beberapa kesimpulan berasaskan perbandingan tadi. Hanya dengan itu saja kita dapat melihat kekuatan teori sastera Barat, atau kelemahannya; dan pada waktu yang sama, jika PB dijadikan perbandingan, kita pasti akan dapat melihat kekuatan PB dalam menganalisis dan menilai karya kreatif. Ini sudah dilakukan oleh Prof. Ungku Maimunah Mohd Tahir dalam banyak tulisannya; begitu juga oleh Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani yang telah menunjukkan dengan jelas bagaimana novel al-Adib Abdul Kadir Adabi, Melati Kota Bharu, telah disalah tafsir dan diberi penilaian yang tidak tepat oleh para sarjana sastera.  Dalam tesis sarjana oleh Nur Fatiha Fadila binti Abu Bakar, penilaian terhadap karya Anwar Ridhwan dibuat berasaskan PB, yang membuktikan melalui analisis yang cermat bahawa sangkaan sarjana selama ini bahawa karya Anwar Ridhwan adalah karya intelektual adalah tidak tepat, malah bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam novel-novel yang dikaji.  Dalam hal ini, saya pernah mencadangkan supaya novel-novel saya, terutama Pujangga Melayu dan Hikayat Buyung Lurus, dibaca bersama novel-novel Anwar Ridhwan yang telah dikunci dengan sanjunghan yang hebat sebagai karya terbesar Malaysia (untuk Naratif Ogonshoto) atau novel intelektual (untuk Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman). Saya juga pernah mencadangkan sajak “Pulang Si Tenggang” dibaca bersama sajak “Al-Andalus” untuk melihat kekuatan sajak Si Tenggang itu dibanding dengan sajak “Al-Andalus”.  Tiada tokoh sarjana yang menyahut cabaran itu, dengan alasan penulisnya para sasterawan negara, oleh itu tidak layak dibandingkan dengan karya seorang penulis yang tidak pernah diberi apa-apa anugerah! Kerana itu, karya “agung” para sasterawan negara ini belum lagi diuji dari segi pemikiran dan stylization of ideas.   Jika karya itu boleh saja dinilai dari perspektif teori Barat, mengapa pula dilarang daripada dinilai daripada perspektif PB? Inilah cara berfikir “sarjana ciritan” yang tidak bersedia berdialog secara ilmiah walaupun para sarjana ciritan sering menyebut nama Bakhtin.

Karya Persuratan dan Masa Depan Persuratan Melayu Abad 21

PB memperkenalkan kategori baru sebagai “karya persuratan” yang berteraskan ilmu yang benar dan menggunakan kaedah stylization of ideas untuk menyerlahkan wacana yang bersifat intelektual dalam sesebuah karya kreatif berbentuk cereka, tidak hanya menghidangkan cerita yang sering kali bersifat sensasi, seperti yang ditunjukkan oleh para sasterawan negara dalam novel mereka. Saya jemput anda membaca satu entri yang agak panjang yang membicarakan aspek ini, bertarikh 28 Oktober 2014,  dengan judul “Keunggulan Yang Cacat: Satu Pandangan Kritis Terhadap Sumbangan Sasterawan Negara dari Segi Pemikiran dan Keupayaan Kreatif.” Entri itu penting kerana disitulah saya membahasksan kedudukan karya sasterawan negara dari perspektif ilmu yang benar dan juga dari segi teknik penulisan kreatif yang kaya dengan unsur sensasi, tetapi miskin dengan pemikiran yang bernas. Entri ini sangat penting, perlu dibaca dengan kritis oleh para sasterawan, sarjana dan pengkritik sastera.  Entri ini hendaklah dibaca bersama entri bertarikh 13 Disember 2014.

Untuk melahirkan karya persuratan, seseorang pengarang harus menguasai dua bidang: dia perlu menguasai dan memahami dengan mendalam konsep ilmu; di samping itu dia perlu menunjukkan keupayaan kreatif yang tinggi untuk berfikir secara kreatif. Pada waktu ini, di kalangan para sasterawan, kedua-dua syarat ini tidak ada. Oleh itu, sesiapa juga boleh menulis novel, cerita pendek dan sajak asal dia tahu mengeja bahasa Melayu. Hasilnya karya-karya picisan yang diangkat menjadi karya popular, atau sajak-sajak celoteh (entri bertarikh 31 Julai 2016) yang diangkat menjadi “puisi”.  Dunia sastera adalah dunia sensasi, seperti yang dibuktikan dalam karya para sasterawan negara.  Kesimpulan ini tidak perlu dibahaskan kerana memang tidak ada perkara penting yang patut dibahaskan. Semua ini saya bincang dalam “Keunggulan yang Cacat”. 

Penutup

Sastera Melayu moden mempunyai banyak “teori” sastera yang hanya diberi nama “teori”, padahal bukan teori kerana syarat-syarat untuk dijadikan teori tidak ada.  Semuanya hanya nama-nama yang diperagakan sebagai “teori”, tetapi  tidak mempunyai sebarang landasan ilmiah/akademik yang sepatutnya yang  menyerlahkan persoalan tertentu yang mesti dicari jawapan atau penyelesaiannya. Kerana itu apa yang disebut sebagai “teori” sastera itu mati beragan, kecuali jika yang menelurkannya seorang pensyarah yang boleh memaksa pelajarnya menggunakan “teori” yang bukan teori itu.  Dengan itu banyak juga latihan ilmiah (yang tidak ilmiah), tesis sarjana, malah tesis kedoktoran ditulis dengan kononnya menggunakan “teori” yang bukan teori itu. Sarjana yang menelurkan “teori” yang bukan teori itu berasa amat bangga memberitahu kita bahawa sudah ada di antara pelajarnya yang mendapat ijazah kedoktoran dengan menggunakan “teori”nya sudah bergelar profesor! Siapa mereka kita tidak pasti, seolah-olah mereka malu-malu kucing untuk menonjolkan diri. Apakah yang sudah mereka selesaikan melalui “teori” yang mereka pakai? Tidak ada. Sastera Melayu moden masih terus lesu dan bertambah lesu, walaupun sudah dikelilingi “teori” yang begitu banyak dan ghairah menagih perhatian.  Apakah kesan teori palsu yang sebenarnya bukan “teori” itu terhadap perkembangan sastera?.

Apakah yang dimaksud dengan teori? Apakah syarat-syarat yang perlu ada? Saya beri beberapa contoph mudah yang terkenal. Apabila Newton melihat sebiji epal jatuh, dia bertanya mengapa buah itu jatuh? Dia memberi jawapannya dalam “the theory of gravity”. Apabila K.R. Popper melihat taksubnya ahli akademik Barat terhadap ajaran Marx, Plato, dan Freud, beliau mengemukakan teorinya yang agak aneh: sesuatu pendapat hanya bersifat sains jika dapat dipalsukan (the theory of falsification). Ketiga-tiga tokoh itu, kata beliau, hanya pemimpi yang menjadi ikutan padahal tiada apa pun yang konkrit dalam “pemikiran” mereka. Tidak boleh diuji secara saintifik. Dalam sastera Barat, teori sastera yang paling terkenal ialah Kritikan Baru (New Criticism). Mengapa teori ini diperlukan? Terdapat keyakinan di kalangan beberapa profesor sastera bahawa hasil sastera mestilah dianggap antunomous, oleh itu diperlukan sebuah teori untuk membuktikannya. Kini “teori” itu sudah mati, walaupun idea tentang karya yang bersifat autonomi itu masih terpakai untuk kononnya memberi kedudukan istimewa kepada karya sastera. Kemudian muncul dekonstruksi, yang menegaskan sebuah karya sastera tidak mempunyai makna yang tetap, kerana tabiat bahasa selalu berubah dan oleh itu setiap interpretasi akan berubah, dengan itu lebih tepat jika dirumuskan setiap interpretasi bukanlah interpretasi, hanya sejenis bacaan yang boleh berubah. Mana satu di antara deretan senarai “teori” sastera Melayu itu yang boleh dipanggil “teori”? Tidak ada. Semuanya hanya nama-nama yang tidak bermakna apa-apa kerana yang dianggap “teori” itu  tidak dapat digunakan untuk menganalisis dan menilai sesebuah karya, hanya dipakai untuk menjadi panduan yang kabur bagaimana sesebuah karya boleh dibaca. Contoh paling baik ialah kertas kerja Dr. Kamariah Kamaruddin yang dibentang dalam Seminar 6 Sasterawan Negara tentang sebuah novel Shahnon Ahmad.  Tidak ada analisis dan penilaian, yang dibuatnya hanya memetik bahagian tertentu novel dan memadankannya dengan “takmilah” yang sebenarnya bukan teori sastera, tetapi sekadar panduan umum yang boleh saja diterapkan kepada novel erotik atau novel picisan, tidak semestinya novel yang bermutu.

Gagasan Persuratan Baru berada dalam kedudukan yang berbeza. PB adalah satu sistem penelitian sastera yang agak lengkap kerana mempunyai serangkaian konsep yang boleh digunakan dengan tepat untuk membaca, menganalisis dan menilai sesebuah karya. Kelebihan PB telah dinyatakan di atas apabila PB digunakan untuk menilai karya para sasterawan negara. Dengan adanya kelebihan ini, PB sudah dapat dianggap sebuah teori sastera yang lengkap yang boleh digunakan tidak saja untuk menilai karya sastera, tetapi juga untuk menilai teori sastera Barat.  Kelemahan terbesar teori sastera Barat, dari perspektif kita, ialah tidak satu pun teori itu memberi penekanan kepada konsep ilmu. Inilah sifat yang ditiru oleh sarjana sastera Malaysia, yang bermati-matian menolak kehadiran ilmu dalam karya kreatif kerana menurut mereka karya itu akan jadi propaganda, didaktik, penuh dengan khutbah dan sebagainya yang hanya mencacatkan nilai estetik karya itu. Kerana ini semua tidak perlu, maka bagi mereka sifat sensasi dan mitos adalah perlu untuk menjadi hiasan sesebuah karya yang berjaya dan bernilai. Dengan sikap ini, para sasterawan merayakan kejahatan sebagai tema utama kerana kata mereka itulah realiti kehidupan manusia. Inilah tema para sasterawan negara pada umumnya.  Semua andaian ini ditolak oleh PB kerana karya yang penuh sensasi dan menjadikan emosi sebagai penentu dalam penilaian adalah bertentangan dengan kejadian manusia sendiri, terutama dalam Islam, seperti yang dihuraikan dengan agak terperinci dalam Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid. 

Kemunculan PB tidak dapat dielakkan setelah sastera Melayu moden menjadi layu dan pada dasarnya anti-ilmu. Sastera itu memerlukan satu dinamika baru dalam perkemban seterusnya. Maka munculkah PB yang akan membawa persuratan Melayu ke suatu era yang cemerlang dalam abad 21 ini, sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan dinamika baru itu.  Tentu saja para pendukung sastera akan berasa cemas dan tercabar, tetapi tidak dapat  menghalang kemajuan PB walaupun seluruh penggiat sastera, terutama yang berada dalam persatuan penulis, cuba mengekalkan status quo untuk faedah mereka, bukan untuk faedah ilmu dalam membina tamadun berteraskan ilmu, yang sejak sedia kala menjadi asas perkembangan ilmu dan kebudayaan di negara ini. Pilihan terbaik untuk para sarjana dan untuk para pendukung sastera ialah melakukan perubahan paradigma, yang mereka teriakkan sejak sekian lama, dengan berpindah kepada PB dan menjadi kumpulan yang berfikir, bukan lagi menjadi pengikut dan peniru Barat seperti sekarang.  Keputusan yang mereka buat sedemikian adalah untuk memenuhi impian mereka sendiri, yang sudah sekian lama mengajak dilakukan perubahan paradigma.  Inilah masanya untuk kembali menjadi manusia dengan kembali kepada taklif.

Petaling Jaya, 1 Februari 2017.No comments:

Post a Comment