Wednesday, June 24, 2015

KESILAPAN BESAR MELANTIK SASTERAWAN NEGARA MASIH BOLEH DIBETULKAN
Bahagian I

Kumpulan cerita pendek Pura Bujangga  diterbitkan oleh DBP 1990, dari segi sejarah sastera adalah penting. Cerita pendek “Orang yang Berdiri” (Pembina, bil. 4, Oktober 1981) adalah kritikan saya terawal tentang projek sasterawan negara dan pemberian gelaran sasterawan negara. Sebelum itu saya menulis kepada DBP 1981 dengan menghantar derma RM1.00 (satu ringgit) sebagai bantahan  kepada projek itu. Kini nampaknya bantahan saya adalah tepat; kita tidak perlukan sasterawan negara kerana karya mereka tidak mencerminkan keunggulan pemikiran berasaskan konsep ilmu yang benar.  Konsep sastera yang kita terima dari Barat, yang menjadi pegangan para sasterawan, adalah konsep sastera yang “perverted”, yang songsang, yang memberi penekanan kepada kelangsungan hawa nafsu rendah manusia, oleh itu jenis karya yang dihasilkan membawa idea realisme yang berteraskan kejahatan manusia. Inilah jenis karya yang dihasilkan oleh para sasterawan negara, yang tidak mencerminkan keunggulan tradisi intelektual bangsa kita yang begitu lama dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan kita melalui persuratan Melayu. Cerita pendek ini penting untuk menjadi bukti bahawa kritikan saya adalah serius, berasaskan perkembangan sebenar dalam tamadun Melayu yang terasnya ialah nilai-nilai Islam yang dikonsepsikan dalam konsep ilmu yang benar. Dengan cerita pendek ini, saya telah membuktikan bahawa kritikan saya terhadap projek sasterawan negara ini bukan perkara atau kesedaran baru, malah keburukannya telah diketahui sejak mula diwujudkan.

Ini adalah kesan pengaruh yang amat negatif daripada gerakan Asas 50. Pengaruh negatif ini telah membantut perkembangan intelektual dalam penulisan di Malaysia selama lebih dari 50 tahun; dengan bayangan yang amat jelas bagaimana pengaruh ini meruntuhkan tradisi keilmuan orang Melayu apabila pengaruh negatif Asas 50, yang menguasai akhbar dan majalah yang mengisi ruang sastera, menampakkan wajah buruknya yang anti-Islam, yang secara terangan menegaskan (1956 dalam Kongres Bahasa di Johor) bahawa tulisan Jawi, yang menjadi medium perkembangan ilmu dalam kebudayaan Melayu, tidak ada kaitannya dengan Islam dan dalam perkembangan moden tulisan Jawi menjadi penghalang kemajuan bagi orang Melayu.  Faham negatif ini diteruskan dengan mewujudkan projek sasterawan negara, satu projek Asas 50 yang menguasai bahagian sastera di DBP yang kemudiannya rapat dengan  pemimpin atasan UMNO, khususnya Tun Razak Husin.  Pengaruh negatif ini diberi kedudukan yang kukuh oleh Panel Anugerah Sastera Negara yang menerima the remnants of Asas 50 sebagai satu kumpulan yang wajar diberi kedudukan tinggi dalam sastera Melayu moden. Inilah kedudukan yang diteruskan hingga kini oleh para sarjana ciritan dan para sasterawan penglipur lara yang tidak berupaya meletakkan asas yang kukuh dalam perkembangan sastera Melayu moden dengan menjadikan ilmu yang benar sebagai asas. Malah mereka tidak tahu apakah yang dikatakan ilmu itu, dan ini termasuk para sarjana ciritan hatta yang mempunyai ijazah di peringkat Ph.D. sekali pun. Saya cuba menggambarkan keadaan ini pada permulaan episod “Rumah Impian Polan Cupan” dalam Balai Maqamat pada permulaan episod itu lagi, apabila seorang profesor lebih berminat kepada nama Polan Cupan dan tidak mahu mendengar penjelasan Polan Cupan lantas berlalu tergesa-gesa. Inilah tabiat sarjana ciritan. Pengaruh negatif Asas 50 ini telah menghalang munculnya karya sastera yang berteraskan konsep ilmu yang benar, malah dikusutkan lagi dengan lambakan teori sastera Barat yang secara tegas menolak konsep ilmu yang benar itu dan ini menjadi ikutan para sarjana ciritan serta para sasterawan sendiri. Keadaan ini akan berterusan sekiranya tidak ada usaha untuk menjelaskan lagi peranan ilmu ini dan bagaimana konsep ilmu yang benar boleh dijadikan asas untuk menilai karya sastera dan pada waktu yang sama memberi panduan kepada para sasterawan untuk menulis sebagai golongan yang berilmu.  Kerana terpengaruh dengan tindakan dan gesaan para sarjana ciritan dan para sasterawan sendiri, apa yang disebut sebagai penulis muda pada umumnya tidak menerima perubahan ini kerana menurut mereka sastera harus bebas dari sebarang halangan. Menjadikan ilmu yang benar sebagai panduan adalah menghalang kebebasan itu, kata mereka.  Adakah mereka patut dibiarkan saja dalam kekeliruan ini? Nampaknya mereka tidak bersedia untuk membincangkan persoalan ini, kerana menurut mereka adalah lebih baik terus menulis dan menerbitkan karya kerana tanpa memikirkan aspek ini mereka boleh terus menulis dengan bebas. Dengan sikap anti ilmu yang kuat, yang diberi sokongan oleh para sarjana ciritan dan organisasi penulis, maka apa juga perubahan yang mereka timbulkan selama ini adalah retorik semata-mata. Jika ada pun perubahan yang mereka akan sokong dan malah yang memang mereka perjuangkan, ialah faedah lebih besar dan peluang lebih luas untuk kepentingan mereka. Inilah yang mereka bincangkan dalam Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 yang mereka rumuskan dalam  “Resolusi Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014, 24-26 Oktober 2014.”  Semua kertas kerja yang dibentang di dalam Sidang itu dimuat dalam buku terbitan ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa. Sidang itu tidak menyentuh sedikit pun aspek ilmu dalam penulisan kreatif. Menurut faham sarjana ciritan dan sasterawan, “ilmu” adalah sebahagian daripada ciri karya sastera. Apakah ciri dan sifat “ilmu” yang mereka maksudkan? Tidak pernah dibincangkan, oleh itu mereka hanya menyebut begitu saja tentang “ilmu” tanpa memberi takrif yang jelas dan menunjukkan bagaimana “ilmu” itu diserlahkan dalam karya sastera.  Sebenarnya mereka tidak dapat membezakan antara “ilmu” dengan “maklumat dan pengetahuan”, yang memang dibezakan dalam konsep ilmu dalam Islam. Jelaslah mereka tidak mempunyai konsep ilmu itu, oleh itu  tidak dapat berbicara dengan siuman tentang sumber ilmu, dan apakah matlamat ilmu dalam kehidupan manusia.

Kedudukan mereka adalah sama dengan yang digambarkan dalam al-Quran. Saya gunakan terjemahan Inggeris Prof. Fazlur Rahman dalam bukunya Major Themes of  the Quran (hal. 33):

“We have created many of the jinn and humans for hell: they have minds but they do not understand therewith; they have eyes but they do not see therewith; they have ears but they do not listen therewith. These are like cattle, indeed even more difficult to guide – for these are the heedless ones.” (7: 179)

Bandingkan dengan terjemahan Melayu oleh pengarang kitab Tafsir al-Mishbah (jilid 4, hal. 378): “Dan demi, sungguh Kami telah ciptakan untuk Jahanam banyak dari jin dan manusia; mereka mempunyai hati, tetapi tidak gunakan memahami dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak mereka gunakan melihat dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”.

Muhammad Asad dalam tafsirnya, The Message of the Quran, (hal.  231, nota kaki 144) menterjemahkan “bal hum adhall” sebagai “nay, they are even less conscious of the right way” dengan catatan secara harfiah (literal) bermakna “they are farther astray – inasmuch as animals follow only their instincts and natural needs and are not conscious of the possibility or necessity of a moral choice”.

Seterusnya, M. Quraish Shihab menjelaskan (hal. 379): “Kata al-ghafilun terambil dari kata ghaflah, yakni lalai, tidak mengetahui atau menyadari apa yang seharusnya diketahui dan disadari. Keimanan dan petunjuk Allah sedemikian jelas, apalagi bagi yang berpengetahuan. Tetapi, bila mereka tidak memanfaatkannya, mereka bagaikan orang yang tidak mengetahui atau tidak menyadari bahawa mereka memiliki potensi atau alat untuk meraih kebahagiaan. Inilah kelalaian yang tiada taranya”. (ejaan asal tidak diubah).

Gambaran al-Quran yang ditekankan oleh Prof. Fazlur Rahman akan boleh difahami dengan jelas jika dibaca bersama penegasan beliau sebelumnya yang berbunyi: “Given the depth of human self-deceptions, how important it is that man be ‘awakened’ to his real nature, to be responsible before God, to think thoughts and do deeds that would be consequential, for upon this depends the whole destiny of man and of God’s purposes for man.” (hal. 33)  Saya telah banyak kali menyalin kutipan yang berupa peringatan penting ini dalam blog ini, supaya para al-ghafilun sedar akan kelalaian mereka, terutama di kalangan sarjana ciritan dan para sasterawan. Anda perlu tahu bahawa peringatan itu bersumber daripada al-Quran sendiri, bukan pandai-pandai Prof. Fazlur Rahman membangkitkannya.


Saya telah cuba membuat penjelasan mengenai perkara ini ketika mengkritik teksdealisme yang meletakkan sasterawan negara di atas takhta keunggulan. Takrif “keunggulan” yang digunakan oleh teksdealisme dengan melihat “keunggulan” daripada empat ciri teksdealisme terlalu naif dan tidak sedikit pun mencerminkan kualiti karya para sasterawan negara ini. Semua ciri yang dikemukakan oleh teksdealisme tidak boleh dipakai kerana saling bertentangan. Sebagai contoh, apa yang disebut sebagai “pelanggaran” tidak bermakna apa-apa jika yang dilanggar itu memang sudah baik dan yang dihasilkan dari pelanggaran itu memang songsang dan bertentangan dengan akal sihat. Contoh terbaik ialah sajak “Pulang Si Tenggang,”  yang menjadikan aspek “kurang ajar” sebagai nilai unggul. Bagaimana ini boleh terjadi dalam masyarakat yang meletakkan ulama, cendekiawan, dan nilai-nilai agama Islam sebagai asas tamadun Melayu? Bagaimana mereka boleh digantikan dengan Si Tenggang yang tidak wujud dan tidak memberi apa-apa sumbangan kepada pembinaan budaya ilmu? Jika anda menerima andaian pensajak ini, anda telah menolak peranan ulama sebagai pembina tamadun intelektual bersama dengan sumbangan cendekiawan Melayu. Apakah yang lebih baik yang sudah ditawarkan oleh para sasterawan ini? Tidak ada.  Saya belum lagi melihat satu huraian yang mendalam tentang sumbangan pemikiran para sasterawan ini dan apakah nilai-nilai teras yang menjadi asas kegiatan mereka? Oleh itu apabila teksdealisme dijadikan ukuran, maka hasilnya ialah sumbangan para sasterawan ini sebenarnya bertentangan dengan tradisi intelektual dalam kebudayaan Melayu. Saya tidak nampak apa-apa yang hebat yang disumbangkan oleh para sasterawan, terutama sasterawan negara. Ini telah saya tunjukkan secara sederhana, sekadar untuk memberi isyarat, dalam entri bertajuk “Keunggulan yang Cacat”.  Jika semua ini dilihat dari perspektif konsep ilmu yang benar, yang menjadi panduan kita, maka sumbangan para sasterawan negara adalah menentang konsep ilmu yang benar itu. Mengapa kita perlu menerima mereka sebagai pembentuk budaya intelektual yang baru jika kita sudah jelas bahawa karya mereka adalah contoh karya yang kaya dengan unsur-unsur ‘iwaj (crookedness) dalam kebudayaan Melayu. Adakah kita tidak siuman lagi untuk menerima mereka yang merosakkan budaya ilmu yang kita bina sejak beratus tahun? Oleh itu, kita harus menolak kehadiran para sasterawan negara ini untuk menyelamatkan perkembangan ilmu di dalam kebudayaan Melayu. Mereka tidak mempunyai tempat, kerana mereka adalah kumpulan pinggiran yang “cetek meraba-raba”, yang telah dihuraikan dengan mendalam oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau, Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972). Kesimpulan beliau belum lagi disanggah oleh mana-mana sarjana ciritan yang berkeliaran dalam belantara sastera Melayu moden.

Para sarjana ciritan dan golongan sasterawan kadang-kadang meluahkan kemarahan mereka kepada Persuratan Baru dengan berkata bahawa mereka menerima idea PB, tetapi mereka tidak boleh terima cara idea itu disampaikan. Kata mereka, caranya sangat biadab, penuh kata nista yang kasar, dan langsung tidak ada diplomasi.  Pada waktu yang sama mereka menegaskan bahawa kesusasteraan, jika ingin maju, perlu diberi kebebasan sepenuhnya untuk dikembangkan oleh para sasterawan dengan cara mereka sendiri, tidak memerlukan panduan, ajaran, peringatan daripada sesiapa sekali pun. Adakah ini satu sikap yang penuh sopan? Tidakkah ini satu kebiadaban yang sangat jelas, yang digambarkan oleh al-Quran dengan penjelasan yang diberikan di atas bahawa inilah kebiadaban kumpulan al-ghafilun, yakni binatang ternak yang berkeliaran dengan bebas tetapi akhirnya pulang ke kandang juga. Para sarjana ciritan sendiri, dan lebih-lebih lagi para sasterawan, akhirnya akan pulang ke kandang juga walaupun mereka berkata mereka bebas. Kandang mereka disediakan oleh teori sastera Barat. Semua yang dari Barat itu bagi mereka sangat tertib, indah, menawan, mengkhayalkan, dan penuh ilusi yang cantik berseri yang menawan hati para sasterawan untuk berkarya. Tidak ada kebiadaban di dalam cara menghuraikan teori sastera Barat itu, semuanya tersusun dengan tertib. Jelaslah orang ini tidak membaca kemelut yang begitu gawat dalam teori sastera Barat, yang penuh tepu dengan kata mengata yang amat dahsyat, penuh dengan tuduhan tidak berasas semata-mata hendak menegakkan pendapat mereka. Tidak sia-sia jika saya meminta para sarjana ciritan yang sopan santun dan penuh diplomasi serta para sasterawan yang ingin bebas seperti binatang ternak itu membaca buku Against Deconstruction, oleh John M. Ellis untuk melihat betapa beradabnya para sarjana Barat ini dalam kebiadaban mereka memaksa pendapat mereka diterima dalam cara mereka yang nampak amat santun, tetapi penuh dengan unsur ‘iwajan yang dikutuk al-Quran.  Saya telah memberi contoh yang cukup jelas ketika mengkritik Anwar Ridhwan yang begitu terpesona dengan IB, sehingga tidak dapat melihat aspek ‘iwajan ini dalam kutipan dari “pakar kejian Islam”, paderi William Montgomery Watt yang mengatakan Nabi SAW memang seorang yang jujur, tetapi orang yang jujur juga melakukan kesalahan! Baca kembali kutipan yang saya salin dalam salah satu entri di blog ini. Saya timbulkan perkara ini kerana IB juga menyediakan maklumat tentang Islam untuk menarik minat pelajar dan ibu bapa Islam; tetapi itulah hakikatnya, mereka tidak ragu-ragu menghina Islam dengan begitu “beradab” dalam pengertian yang dipakai oleh para sarjana ciritan dan para sasterawan, dengan cara yang sangat diplomasi. Seorang sasterawan negara yang mahu karyanya dijadikan teras negara bangsa tidak seharusnya begitu mudah tertipu, dengan meremehkan begitu saja penipuan yang begitu jelas.  Anda tentu masih ingat bagaimana sekumpulan sarjana ciritan yang menilai buku Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid menolak buku itu kerana tidak ada diplomasi dalam memberi pendapat, walaupun yang dikritik itu hanya bahagian pendahuluan. Mereka lebih mengutamakan diplomasi daripada kebenaran, yang cukup jelas dalam sikap sasterawan negara juga. Dan bagi mereka inilah yang mereka panggil adab, walaupun perbuatan dan kelakuan mereka sendiri amat tidak beradab jika konsep adab itu difahami dengan jelas.

Anda sudah jelas tidak terfikir betapa bodohnya dan tidak adanya rasa  tanggungjawab kita dengan memberi reward, pengiktirafan, dan sanjungan kepada kumpulan pinggiran yang “cetek meraba-raba” yang kita panggil sasterawan negara ini.  Sudah jelas mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjana kebaikan kepada masyarakat, malah sebaliknya merekalah yang mengubah kebaikan yang kita kenali dengan mengubah sistem nilai kita untuk menerima kejahatan, kebodohan, kebiadaban, sifat kurang ajar, dan seluruh kemusnahan tamadun yang kita bina beratus tahun apabila mereka ini menjadikan semua perubahan ke arah kejahatan dan kebodohan itu sebagai pegangan baru yang dibanggakan. Inilah yang diserlahkan oleh tulisan mereka yang dimuat dalam buku Sastera Teras Negara Bangsa dan dalam keseluruhan karya mereka yang sebenarnya hanya mengarah kepada kebodohan, kebiadaban (dalam maksud yang diberi tafsirannya oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang berbicara tentang kehilangan adab di kalangan umat Islam) dan perkara negatif yang telah saya senaraikan dan analisis dalam tulisan di blog ini. Mereka adalah golongan al-ghafilun yang menjadikan khayalan palsu sebagai unsur baru yang amat negatif, yang penuh dengan unsur ‘iwajan  yang melalaikan masyarakat sehingga tidak dapat melihat kepalsuan ini sebagai kepalsuan setelah diberi pengiktirafan oleh negara. Oleh sebab kita telah terlanjur dalam membuat pilihan yang amat negatif ini, maka kita amat memerlukan satu kaedah yang persis yang boleh membaca kepalsuan ini dengan tuntas dan dapat menghuraikannya dengan jelas. Inilah yang cuba dilakukan oleh Gagasan Persuratan Baru yang mendapat tentangan hebat daripada para sarjana ciritan dan para sasterawan yang “cetek meraba-raba” itu.  Kita telah membazirkan begitu banyak wang untuk menempatkan kumpulan pinggiran yang “cetek meraba-raba” ini di tempat yang mereka tidak layak mendudukinya. Kita juga telah mengelirukan para pelajar dan guru serta pensyarah sastera yang dipaksa menerima karya yang tidak bermutu untuk dijadikan teks dalam pengajaran sastera, sehingga membunuh minat para pelajar yang tidak dapat menerima karya mereka ini sebagai karya yang layak diberi tempat dalam pendidikan negara.  Semua kesimpulan ini telah dihuraikan dengan jelas dalam tulisan yang dimuat dalam blog ini dan dalam buku-buku tentang Persuratan Baru yang telah diterbitkan, dengan itu tidak  ada lagi alasan untuk meletakkan mereka sebagai contoh keupayaan berfikir yang tinggi dan kemampuan kreatif yang istimewa. Mereka tidak mempunyai kedua-duanya, seperti yang telah diperlihatkan dalam analisis dan penilaian yang objektif tentang karya mereka. Ketergantungan mereka kepada Panel Anugerah Sastera Negara telah dirobohkan apabila penilaian Panel dibuktikan penuh dengan pretensi intelektual dan fatamorgana bahasa sahaja. Supaya kita tidak terus melakukan jenayah intelektual ketika kita berupaya mencegahnya, maka tugas kita sekarang ialah menilai kembali sumbangan para sasterawan negara ini berasaskan konsep ilmu yang benar. Hanya itulah saja caranya kita dapat membetulkan kesilapan besar yang telah kita lakukan. Itulah satu-satunya pilihan yang ada pada kita, jika kita benar-benar manusia yang beradab.

Bahagian II

Cerita pendek “Kilang Sastera” (Mingguan Malaysia, 28 September 1974) dalam Pura Bujangga adalah  satu kritikan terhadap kepura-puraan para sasterawan, dan mereka inilah yang kemudiannya diangkat menjadi “sasterawan negara.” Pada waktu saya menulis cerita pendek itu, belum lagi timbul “industri kreatif” yang kini menjadi satu projek utama dalam memajukan kedudukan kegiatan kreatif sebagai sejenis hiburan yang berkualiti, yang dinilai sepenuhnya dari perspektif kemahuan hawa nafsu rendah manusia. Asas “industri kreatif” ialah keperluan mendapat hiburan berasaskan kemahuan nafsu rendah manusia yang kini amat memerlukan hiburan yang canggih untuk mengurangkan tekanan kehidupan moden yang seluruhnya dinilai daripada perspektif kebendaan dan keperluan hawa nafsu semata-mata. Itulah maksud “industri kreatif” yang hendak diwujudkan di Malaysia. Dalam buku terbitan ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, persoalan mengenai “industri kreatif” (baca “industri hiburan”) disentuh secara umum oleh Anwar Ridhwan dalam kertasnya, tanpa sebarang fokus akan kesan negatif “industri hiburan” di Malaysia yang menjadi hidangan utama dalam pelbagai bentuk hiburan, dari drama ke lawak jenaka, dari  gosip ke celoteh liar berupa program untuk memberi tumpuan kepada pelakon dan penyanyi wanita, yang kesemuanya memakan air time yang besar, lebih dari 85%. Ini suatu kegilaan kepada hiburan yang sudah melampaui keperluan yang siuman, telah diangkat menjadi dadah hedonisme yang menjadikan anak-anak muda buta budaya dan amat tumpul daya fikirnya. “Industri hiburan” telah menguasai program televisyen.  Adakah inilah bentuk “industri kreatif” yang kita mahu? Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014 tidak berminat kepada persoalan ini, dengan itu mereka tidak lagi sensitif kepada kehancuran bahasa Melayu yang standard dalam dunia industri hiburan dan dalam program gosip yang diberi tumpuan yang besar oleh semua stesen TV Malaysia.  Dalam konteks inilah anda harus membaca cerita pendek “Kilang Sastera” yang sejak awal lagi telah membangkitkan kegilaan yang menjadi tumpuan sekarang.  Apa yang disebut sebagai “industri kreatif” itu sebenarnya “industri hiburan”, yang akan memberi penekanan kepada budaya hawa nafsu (the sensate culture) yang menjadikan hiburan sebagai gerakan besar-besaran dalam perdagangan semua aspek hiburan. Ini dapat kita lihat di Malaysia misalnya dalam program ASTRO seperti “Akademi Fantasia”, “Raja Lawak” dan lain-lain.  Semua program ini memberi keuntungan atau pulangan yang besar dan para peserta juga boleh menjadi kaya raya.

Dalam cerita pendek “Najis” saya memberi sedikit gambaran tentang usaha jahat para sarjana ciritan yang merancang dengan teliti untuk memusnahkan usaha Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menubuhkan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (IBKKM). (Keterangan ringkas dalam Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, hal. 199-200, nota hujung no. 10). Gagal di UKM, beliau menubuhkan ISTAC, yang juga dikhianati oleh ahli politik dan sarjana yang hasad, yang tidak mahu melihat perkembangan pemikiran dalam pembinaan kebudayaan Melayu dan budaya ilmu di Malaysia. Mereka yang bertindak memusnahkan program pembangunan budaya ilmu sebenarnya lebih rendah darjatnya dan lebih hina daripada najis; tetapi najis-najis ini masih terus berleluasa dalam kesusasteraan Melayu moden hingga ke hari ini. Mereka masih meneruskan usaha jahat mereka untuk menghalang sebarang usaha untuk mencerdikkan masyarakat sambil membangun budaya ilmu berasaskan konsep ilmu yang benar. Saya telah memberi contoh-contoh bagaimana golongan najis ini memainkan peranan mereka, termasuk usaha mereka menolak Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid dengan alasan buku itu tidak diplomatik!

Kritikan awal terhadap kepura-puraan para sasterawan dan seniman ini bermula dengan cerita pendek “Le Cameleon” (Mingguan Malaysia, 25 Mei 1969). Cerita pendek ini mendapat perhatian Prof. Ungku Aziz (Pak Ungku) menurut Almarhum isteri beliau, Puan Azah Aziz. Sejak itu hingga sekarang Pak Ungku masih lagi membaca karya saya, dan pernah memberitahu saya adalah seorang penulis satira yang tajam kritikannya. Kritikan saya terhadap golongan “cetek meraba-raba” ini terkumpul dalam kumpulan cerita pendek Le Masque (DBP 1974). Cerita pendek berjudul “Cerita Pendek” (Widya, November 1983) dalam Pura Bujangga penting kerana di situlah saya sebut (hanya sebutan) perbezaan antara mengarang dengan menulis (hal. 163). Inilah dialognya:  “Apakah yang kau cari dalam longgokan sampah ini?  Sekarang tidak ada lagi pengarang. Yang banyak penulis, yang menulis sampah sarap …” Seterusnya dialog ini: “Aku hanya ingin meletakkan satu ukuran, dan kita mesti betul-betul jelas apa ukuran itu.” (hal. 172).  Sejak tahun 1980-an saya sudah menekankan perbezaan ini, pada mulanya secara bersahaja; tetapi kemudiannya (2004) menjelaskannya dalam Balai Maqamat sebagai pendahuluan buku itu. (Baru diterbitkan oleh ITBM 2014; setelah ditolak oleh DBP 2004).  Perbezaan ini penting difahami kerana berkaitan dengan konsep wacana dan cerita dalam Persuratan Baru. Seorang penulis atau “pandai tulis” adalah seorang tukang cerita, seorang penglipur lara, yang hanya ingin bercerita dan tidak berminat mewacanakan cerita dalam ruang naratif yang lebih mementingkan pengolahan idea, bukan hanya sekadar bercerita seperti yang dilakukan oleh para sasterawan negara.  Keinginan yang begitu besar untuk hanya bercerita sebagai penglipur lara moden dapat dilihat dalam novel-novel Anwar Ridhwan seperti Hari-hari Terakhir Seorang Seniman, Naratif Ogonshoto, Penyeberang Sempadan dan cerita-cerita pendek beliau yang mendapat pujian tinggi Panel Anugerah Sastera Negara.

 Untuk makluman pembaca, saya salin tiga resensi ringkas tentang Pura Bujangga yang saya dapat dari Internet. Setakat yang saya tahu, belum ada lagi apa-apa resensi daripada sesiapa tentang Pura Bujangga.  Para sarjana ciritan tidak berminat kerana nanti mereka akan berbicara tentang diri mereka dan para sasterawan yang cetek meraba-raba.

Penglipur lara diberi taraf ulama
Sarjana palsu cetek ilmu
Diberi gelar mahaguru
Ahli nujum tak kenal bintang
Diberi gelar Nujum Terbilang.
Pembaca mantera buta aksara
Diberi taraf Bomoh Negara.
Simpul sihir yang dirungkai
Hanya tali pengikat sigai.

(Lihat sajak penuh, “Pendekar Palsu”, dalam Pujangga Melayu, hal. 446-447).

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya,  24 Jun 2015.Tuesday, October 25, 2011
Pura Bujangga - Mohd Affandi Hassan

1. Dari satu cerpen ke satu cerpen, pembacaan menjadi makin seronok dan makin seronok. Cerita bertambah kritis dan penuh dengan kiasan serta saratan sindiran yang halus, tajam, tepat dan penuh makna.

2. Sebuah buku himpunan cerpen yang berkelas tinggi daripada seorang penulis yang sungguh lantang bersuara,
(http://pbaru.blogspot.com/) yang anehnya diterbitkan oleh DBP.

3. Boleh dikatakan kesemua cerpen di dalam buku ini saya gemari. Ceritanya begitu bersahaja tetapi menyentuh satu dua perkara yang memberikan pembaca pandangan dan pemikiran yang unik.

4. Pura Bujangga. Pura bermakna pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Sementara Bujangga pula membawa maksud orang yang pandai, sasterawan, pujangga.

5. Secara keseluruhannya bolehlah difahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis lewat cerpen-cerpennya di dalam antologi ini dengan melihat kepada judul yang dipilih.

6. Penulis cuba membawa cerita tentang manusia yang berpura-pura menjadi orang pandai. Berlagak tahu tetapi sebenarnya tidak tahu.

7. Melalui pembacaan yang lain, dituliskan bahawa manusia terbahagi kepada empat golongan, yang berkait dengan perkara tahu dan tidak tahu ini.

Satu. Mereka yang tahu bahawa mereka tahu.

Dua. Mereka yang tidak tahu bahawa mereka sebenarnya tahu.

Tiga. Mereka yang tahu bahawa mereka tidak tahu.

Empat. Mereka yang tidak tahu bahawa mereka sebenarnya tidak tahu.

8. Jika dilihat pada judulnya, Affandi Hassan cuba membawa kisah berkenaan mereka yang berada di dalam golongan keempat. Golongan yang parah sekali. Kerana mereka ini adalah kumpulan manusia yang tidak sedar bahawa mereka sebenarnya tidak tahu. Tetapi berlagak tahu, yang mana akhirnya akan menyesatkan orang lain dengannya.

9. Terdapat 16 buah cerpen keseluruhannya di dalam buku ini yang berkisar tentang politik, keagamaan, kemanusiaan, jati diri dan pegangan yang mana ditulis dengan begitu tertib bersama dengan pendahuluannya, isinya, klimaksnya, dan penutupnya yang kekadang diluar dari jangkaan.

10. Belilah kalau terjumpa dengan buku ini di mana-mana. Tak rugi. Tapi sukar sekali untuk ketemu sama Pura Bujangga ini jika tidak kena dengan tempat carinya.

11. Juga rajin-rajinlah singgah 
sini untuk dapatkan buku-buku yang jarang ada di pasaran. Semoga bermanfaat.  

Dari blog Fandy Taher “melihat buku”. yang dua lagi bawah daripada goodreads


Aug 25, 2009 Nurul rated it 5 of 5 stars
Kulitnya betul langsung tidak menarik, tapi isi dalamnya - kumpulan cerpen-cerpen Mohd.Affandi Hassan yang disiarkan sekitar tahun 70-an mengandungi kritikan yang keras terhadap pengamal-pengamal politik berhaluan kanan.

Barangkali media pada zaman 70-an lebih telus dan bebas berbanding sekarang kerana berani menyiarkan cerpen-cerpen yang jelas menyindir keras kebobrokan budaya politik waktu itu?

Begitu juga saya melihat betapa pengamal-pengamal politik kanan langsung tidak berubah, budayanya sama sahaja, dari 30 tahun dahulu hinggalah sekarang. Membaca Pura Bujangga, terasa seperti Mohd Affandi Hassan sedang melemparkan kutukan kepada senario politik sekarang, walhal cerpen-cerpen ini ditulis semasa 20 atau 30 tahun terdahulu. Politik wang serta fitnah, dan mereka yang berjuang membela rakyat dianggap pengkhianat bangsa. Bukankah itu yang sedang berlaku sekarang?


Nov 12, 2011 Nissa' rated it 4 of 5 stars
Shelves: 2011
Saya lebih menyukai kumpulan cerpen ini berbanding Mimpi Rakyat. Pertama kerana buku ini tidak sekadar membawakan cerpen-cerpen daripada satu-satu tema tertentu. Kedua, mungkin kerana buku ini mengumpulkan kebanyakan cerpen-cerpen yang sudah tersiar di arus perdana, panjangnya lebih terkawal dan tidak terlalu berjela-jela.

Antara yang saya suka ialah cerpen Cerita Pendek. Cerpen ini mengkritik dengan bijak.

Banyak cerpen yang saya suka. Hanya beberapa cerpen di hujung-hujung yang terlalu mahu mengkritik dan meleret.

Kesimpulannya, berkenalan dengan Mohd Affandi Hassan melalui cerpen-cerpennya sungguh menyenangkan :)


Tuesday, June 16, 2015

SASTERA TIDAK DAPAT DIJADIKAN TERAS NEGARA BANGSADalam pos bertarikh 13 Jun 2015, saya mengatakan pos bertarikh 8 Jun 2015 memberi pukulan maut kepada usaha para sarjana dan sasterawan untuk menjadikan sastera sebagai teras negara bangsa, seperti yang didakwa oleh buku terbitan ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, yang mengandungi makalah untuk Sidang Kemuncak Penulis Malaysia 2014. Tidak sebuah pun tulisan dalam buku itu yang membahaskan dengan mendalam dan meyakinkan mengapa sastera perlu dijadikan teras negara bangsa. Semua tulisan dalam buku itu hanya ocehan, idle talk, yang tidak mempunyai asas ilmu yang akan melayakkan sastera dijadikan teras negara bangsa. Sebahagian besar tulisan di dalam buku itu berupa leteren yang melalut dengan andaian umum yang tidak ditunjangi dengan analisis, penilaian dan penghujahan yang mantap berasaskan konsep ilmu yang benar. Saya akan jelaskan kesimpulan ini untuk memudahkan para sarjana dan sasterawan memahaminya.

Kita mulai dengan asal usul kejadian manusia seperti yang diceritakan di dalam al-Quran.  Tidak ada masalah dari segi keyakinan para sarjana dan sasterawan Islam tentang kebenaran al-Quran; yang menjadi masalah ialah pengetahuan mereka yang terlampau cetek sehingga mereka muncul  seolah-olah sebagai penentang ajaran al-Quran tanpa mereka sedari. Saya harap dengan penjelasan ini mereka akan berfikir dengan kritis dan cuba memahami mengapa saya masih berterusan menentang kepalsuan sastera yang dipandang begitu tinggi oleh mereka, dalam kejahilan mereka.  Tak mungkin saya membuang masa berbicara tentang sesuatu perkara yang tidak berfaedah; oleh itu kritikan saya terhadap sasterawan negara dan terhadap kesusasteraan keseluruhannya berasaskan penjelasan yang akan saya berikan di sini.

Penjelasan tentang kejadian insan dan tugas insan telah dibicarakan dengan mencukupi untuk difahami dalam Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid, oleh itu lebih mudah jika sesiapa yang berminat rujuk di sana. Untuk maksud makalah ringkas ini, memadai jika ditegaskan manusia dan jin dijadikan untuk menyembah Allah SWT, dan khusus bagi manusia diberi dua  tugas asasi: sebagai hamba Allah untuk beribadat (menyembah hanya  Allah) dan kedudukannya sebagai khalifah yang diberi tugas untuk memakmurkan dunia berasaskan ajaran tauhid, yang bererti kembali kepada konsep hamba Allah tadi. Dalam kesusasteraan Melayu, para sarjana dan sasterawan pada umumnya tidak memberi perhatian utama kepada aspek pertama, dengan memberi penekanan kepada konsep khalifah. (Sebagai contoh, lihat hal. 214 Sastera Teras Negara Bangsa).  Ini terjadi kerana mereka menolak konsep taklif dalam Islam, yang merangkum dua aspek itu. Malah konsep taklif tidak dikenali di dalam pembicaraan tentang sastera di Malaysia, dengan itu tanpa kesedaran taklif, maka mereka tidak dapat menerima konsep ilmu yang benar yang terangkum dalam konsep taklif tadi. Seterusnya sila rujuk Gagasan Persuratan Baru, edisi kedua, untuk mendapat penjelasan lanjut tentang persoalan ini; di samping merujuk juga Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid. Para sarjana dan sasterawan Malaysia menolak tanpa sebarang alasan akan penjelasan yang diberikan di dalam dua buah buku itu, oleh itu mereka secara langsung menolak konsep ilmu yang benar. Inilah yang menjadi persoalan besar kepada mereka, maka dengan kekurangan maklumat tentang konsep insan dan sebagainya yang berkaitan dengannya (seperti yang dijelaskan dalam dua buah buku tadi) tidak diberi perhatian ketika para sasterawan menulis karya mereka. Dengan itu mereka menolak konsep uswatun hasanah (contoh yang baik) dalam karya mereka, yang mereka anggap mengganggu kebebasan berkarya. Maka itulah yang menyebabkan mereka menerima kejahatan sebagai teras dan asas penulisan kreatif. Buktinya boleh dilihat dalam karya mereka, termasuk karya para sasterawan negara. Inilah kesan secara langsung yang mereka terima daripada perkenalan dengan teori sastera Barat, yang memang menolak konsep uswatun hasanah, dengan itu watak yang mereka (Barat) lahirkan dalam karya mereka, dan juga karya para sasterawan Malaysia, ialah manusia yang memberontak dan tidak menerima hakikat insan dengan dua fungsi yang disebutkan tadi. Dengan itu lahirlah novel-novel seperti Naratif Ogonshoto yang memuja kejahatan, Hari-hari Terakhir Seorang Seniman yang menjadikan kebodohan sebagai lambang seni penglipur lara, Ranjau Sepanjang Jalan yang menjadikan kebodohan dan kejahilan sebagai unsur tragedi, dan lain-lain karya. Dalam dunia persajakan pula, kejahatan diberi nilai unggul dalam sajak “Pulang Si Tenggang”. Semua ini telah dibahaskan dalam beberapa entri dalam blog ini. Semua ini hasil dari penolakan terhadap konsep insan dalam Islam, dan seiring dengan itu konsep taklif itu sendiri tidak diterima. Tetapi para sarjana dan sasterawan menerima semua aspek perwatakan yang dihuraikan dalam teori sastera Barat, dan penerimaan itu secara total, yang boleh dilihat dalam karya mereka dan dalam cara atau kaedah karya itu dinilai oleh para sarjana. Maka apabila Gagasan Persuratan Baru diperkenalkan kepada mereka, maka terjadilah satu kejutan yang berakhir dengan penolakan secara total seperti yang dilakukan oleh panel yang memilih karya kritikan (rujuk entri bertarikh 8 Jun 2015) tetapi mereka menerima karya picisan yang menentang warisan persuratan Melayu dengan memberi hadiah utama kepada buku Puitika Sastera Wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Bacaan Ginokritik walaupun buku itu menolak secara total nilai-nilai murni dalam persuratan Melayu. Semua ini terjadi kerana penilaian dibuat berasaskan ukuran Barat sepenuhnya, yakni yang secara khusus seperti yang dikonsepsikan dalam feminisme. Dalam konteks inilah mereka bercakap tentang “keunggulan” para sasterawan negara.  Tetapi ini menimbulkan persoalan yang sangat serius, iaitu mereka tidak dapat mempertahankan penilaian mereka apabila dikritik. Inilah yang menjadikan kritikan sastera Malaysia lembab, tidak berkembang, dan tidak mencabar daya intelek. Inilah salah satu punca kegagalan pengajaran sastera di Malaysia yang membuat sastera tidak digemari oleh para pelajar.  Saya telah menunjukkan dalam siri tulisan betapa teksdealisme yang dikatakan telah melahirkan beribu siswazah dan beratus sarjana serta pemegang Ph.D. adalah sejenis bullshit yang telah mengaburkan dan mengkhianati nilai asas tamadun Melayu.  Saya akan huraikan kepalsuan teksdealisme ini selepas terlebih dahulu menjelaskan betapa pentingnya konsep ilmu yang benar itu dijadikan asas kritikan sastera dan penulisan kreatif.

Di dalam al-Qruan terdapat satu surah yang boleh dijadikan panduan untuk memahami dengan lebih mudah dan jelas hakikat ilmu yang benar. Saya maksudkan  Surah al-Kahfi. Surah ini dimulai dengan ayat yang menegaskan bahawa di dalam al-Quran itu tidak terdapat yang disebut ‘iwajan (kebengkokan, dalam bentuk apa sekalipun).  Selepas penegasan ini, al-Quran bercerita tentang penghuni gua, kisah Nabi Musa dengan Khidr, kisah Zulkarnain. Semua ini adalah cerita yang sangat aneh, yang dalam teori sastera Barat akan dilabel sebagai mitos. Apakah alasan teori Barat? Tidak ada alasan dan tidak ada bukti dan hujah, kecuali anggapan palsu yang timbul dari konsep ilmu yang secara total berasaskan hawa nafsu manusia, tanpa sebarang authoriti. Para sarjana Malaysia dan sasterawan sepatutnya sudah lama tahu bahawa di Barat manusialah yang menentukan nilai, dan ini dapat dilihat dengan jelas dalam teori sastera mereka yang sentiasa berubah, yang menolak sama sekali konsep nilai-nilai mutlak yang hanya terdapat di dalam Islam. Kalau orang Islam sendiri menolak hakikat ini, maka mereka tidak akan dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan konsep ilmu yang benar.

Perhatikan ayat pertama Surah al-Kahfi: (terjemahan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, Tafsir al-Mishbah, jilid 7, hal. 229) “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-Kitab dan tidak membuat padanya kebengkokan”. Inilah tafsiran yang diberikan oleh Tuan Shaikh kita: “Kata ‘iwajan/bengkok menyifati sesuatu yang immaterial. ... ‘iwaj adalah kebengkokan yang sulit terlihat dan memerlukan pemikiran yang dalam untuk mengetahuinya. Jika pendapat ini diterima, itu bererti jangankan kebengkokan yang jelas, yang sulit ditemukan pun tidak terdapat dalam al-Quran. Dalam arti, walau dibahas dan diteliti untuk dicari kesalahannya, pasti tidak akan ditemukan.” (huruf condong asal, hal. 231). Berapa banyak kita dapati konsep ‘iwaj ini dalam teori sastera Barat. Kita dapati dalam semua teori sastera mereka, dan untuk melihat bagaimana ini terjadi, bacalah dengan teliti buku John M. Ellis, Against Deconstruction, yang menunjukkan dengan begitu jelas sifat ‘iwaj ini dalam teori sastera Barat. Dengan kesedaran ini, apakah hujah yang anda boleh kemukakan untuk membenarkan anggapan anda bahawa teori sastera Barat itu begitu akademik sehingga boleh digunakan dengan selamat untuk menganalisis, membuat tafsiran dan menilai karya para sasterawan dengan tepat dan sesuai dengan kualiti sebenar karya itu, tanpa terdapat sebarang unsur ‘iwajan dalam penilaian anda dan juga dalam karya itu sendiri. Sekiranya anda faham hakikat ini, anda akan mengerti mengapa saya mengkritik keras kaedah teksdealisme kerana yang ditunjukkan dan yang ingin dicapai oleh kaedah itu keseluruhannya unsur ‘iwajan ini. Teksdealisme itu sendiri adalah lambang unsur ‘iwajan yang dimaksudkan dalam al-Quran. Sekarang anda mungkin boleh memahami mengapa saya menolak sastera sebagai teras negara bangsa. Dan selaras dengan itu, saya  juga menolak gelaran sasterawan negara kerana di dalam gelaran itu terdapat keseluruhan maksud ‘iwajan itu. Andainya anda masih sukar hendak memahaminya, baca kembali dengan kritis saranan Prof. Emeritus Dr. Muhammad Salleh, sasterawan negara, supaya penulis mencontohi Salman Rushdie. Baca juga dengan kritis saranan Dr. Anwar Ridhwan, sasterawan negara, yang menganjurkan supaya diterima dengan ghairah program IB (International Baccalaureate) di sekolah-sekolah elit kita, yang di dalam iklannya memetik pandangan “ilmiah” seorang paderi Kristian, William Montgomery Watt, yang dengan pasti memberikan pandangan ini: “To say that Muhammad was sincere does not imply that he was correct in his beliefs. A man maybe sincere but mistaken.  The modern Westerner has no difficulty in showing how Muhammad may have been mistaken. What seems to a man to come from ‘outside himself’ may actually come from his unconscious.”  (huruf tebal ditambah) (dipetik daripada Muhammad: Prophet and Statesman, hal. 17). Amat jelas sifat ‘iwajan-nya. Inilah ajaran songsang yang tersembunyi yang dijadikan teks dalam bahagian Islam program IB ini. Mengapa Anwar Ridhwan boleh terlepas perkara yang begitu penting ini?  Tidak lain kerana beliau begitu terpesona dengan ilusi yang ditayangkan oleh IB, dan walaupun beliau memetik pendapat Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang konsep khalifah, dia tidak tahu menahu tentang falsafah pendidikan Islam berasaskan ad-din dan adab yang dihuraikan dengan mendalam sejak 1976 lagi dalam satu persidangan penting di London 1976. Inilah sifat tidak beradab, atau kehilangan adab, yang sebenarnya.

Jikalau kita membaca karya para sasterawan negara ini dengan kreatif dan kritis, berlandaskan pengetahuan yang agak medalam tentang Islam, anda tidak mungkin menerima hasil karya mereka yang dinamakan karya sastera itu untuk dijadikan teras negara bangsa. Yang paling ironis ialah pendapat Watt tadi tepat sekali menggambarkan perilaku para sarjana dan sasterawan negara, yang mungkin “jujur” dalam kejahilan mereka untuk menerima perkara yang palsu sebagai sesuatu yang benar, persis seperti yang dilakukan oleh Mana Sikana yang menggunakan teksdealisme untuk mengangkat sasterawan negara ini di atas takhta keunggulan. Bukan main megah lagi kepalsuan itu dipaksakan ke atas khalayak yang jahil. Khalayak ini menjadi marah apabila kejahilan mereka didedahkan. Mereka ingin menjadikan kejahilan itu sebagai teras, atau asas, pembinaan tamadun bangsa. Angkat tangan siapa yang bersetuju?

Dalam buku terbitan ITBM, Sastera Teras Negara Bangsa, terdapat satu tajuk perbincangan yang amat menarik, “Wajah sastera Malaysia: Seharusnya Bagaimana?”  Tajuk perbincangan ini bagus, tetapi dua buah makalah yang membicarakan “wajah sastera Malaysia” hanyut dalam belantara retorik peragaan dalam pretensi intelektual yang cukup kaya dengan fatamorgana bahasa, tetapi tidak menyentuh perihal warisan persuratan Melayu yang berasaska konsep ilmu yang benar itu secara jelas. Yang jelas ialah keghairahan untuk mencapai taraf antarabangsa, seperti yang dipropagandakan oleh Mana Sikana melalui teksdealismenya. Kesimpulannya, kita tidak tahu ke manakah sebenarnya sastera Melayu hendak dibawa dan apakah wajahnya. Amat jelas terdapat keengganan untuk menerima konsep ilmu yang benar,  dengan itu perbincangan yang disodorkan  kusut masai dalam belantara ‘iwajan yang memang tidak disedari. Kalau begitu, apa hak anda untuk menggambarkan wajah sastera Melayu jikalau Sidang Kemuncak Penulis Malaysia itu sendiri tenggelam dalam hutan kekeliruan tentang ilmu, yang amat jelas sifat atau unsur ‘iwajan-nya.

Semua ini terjadi kerana enggan menerima hakikat insan sebagai hamba dan khalifah Allah yang digambarkan dengan amat jelas dalam azan yang didengar setiap hari, tetapi tidak difahami implikasi tauhid dan taklif di dalam azan itu, yang menyatakan dengan jelas pula hakikat ilmu yang benar yang menjadi panduan manusia yang sudah menerima tauhid sekali gus harus pula menerima hakikat taklif dalam kehidupannya. Sekiranya anda mahu berbicara tentng wajah “sastera”, itulah prinsip yang seharusnya menjadi paksi perbincangan anda. Kalau bukan itu prinsipnya, anda akan menerima pendapat paderi Watt yang disalin tadi, malah itulah yang terjadi kepada anda semua yang dengan gigih mempertahankan teori sastera Barat, walaupun teori sastera Barat itu berselirat dengan unsur-unsur ‘iwajan yang ditegaskan oleh al-Quran supaya difahami dalam konteks ilmu yang benar.

Sekarang sudah terjawab mengapa saya menolak sastera sebagai teras negara bangsa dan pada waktu yang sama menolak kehadiran para sasterawan negara. Kalau masih ada yang tidak faham, ikutilah nasihat pantun Melayu:

Berburu ke padang datar/ dapat rusa belang kaki/ berlimau purutlah dulu; berguru kepalang ajar/ ibarat bunga kembang tak jadi/ berundur surutlah dahulu.

Mohd. Affandi Hassan,
Petaling Jaya, 16 jun 2015.