Friday, December 7, 2012

PENJELASAN YANG TIDAK PERLU TAPI PERLU DILAYAN


Sumbangan Panel Anugerah Sastera Negara dalam kritikan sastera Malaysia belum lagi dikaji secara ilmiah walaupun Panel itu sudah wujud lebih dari 30 tahun. Sejauh mana Panel itu telah berjaya memberi arah yang betul dalam kritikan sastera Malaysia?  Pada hemat saya, Panel itu telah gagal memberi arah yang betul itu; sebaliknya Panel itu hanya menjadi jurucakap dan pelindung sastera Barat yang ditulis dalam bahasa Melayu. Jika andaian ini benar, adakah kita perlu meneruskan kewujudan Panel Anugerah Sastera Negara? Di sinilah timbul reaksi yang menarik: Mengapa anda perlu menyibukkan diri mempersoalkan kewujudan Panel Anugerah Sastera Negara? Pada hemat saya, reaksi ini bersifat reaksioner dan tidak sepatutnya timbul setelah kita mempunyai berpuluh buah universiti yang mengajar sastera dengan beribu profesor dan sarjana sastera, yang kesemuanya memperjuangkan kebebasan bersuara dan kebebasan memberi kritikan. Dalam penelitian saya, kewujudan Panel Anugerah Sastera Negara telah memberi kesan negatif dalam perkembangan ilmu. Paling utama dalam persoalan ini ialah: Apakah konsep ilmu yang menjadi pegangan Panel Anugerah Sastera Negara? Seperti yang dibayangkan di atas, Panel menjadi pelindung sastera Barat dalam bahasa Melayu dengan menjadikan teori dan nilai-nilai sastera Barat sebagai ukuran dalam menentukan siapa yang patut dan layak dijadikan sasterawan negara.   Adakah ini yang kita perlu kembangkan dalam kesusasteraan Melayu moden? Tidak adakah alternatif lain yang lebih baik dan lebih sesuai dengan semangat tamadun bangsa Melayu? Untuk soalan kedua ini, jawapan yang diberikan ialah bahawa kewujudan kesusasteraan Melayu moden bergantung seluruhnya kepada teori dan nilai-niai sastera Barat yang menjadi ikutan dan panduan para sasterawan dan para sarjana sastera Melayu selama lebih dari 80 tahun.  Kata mereka, yakni para sasterawan dan sarjana sastera, tidak pernah pun terjadi dalam sastera Melayu moden itu terputusnya tradisi Melayu dan nilai-nilai Islam dalam perkembangan sastera Melayu moden. Tetapi pandangan dan andaian ini telah ditolak sejak 1972 lagi oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam syarahan pengukuhan beliau dengan kesimpulan yang terkenal itu, iaitu perihal para sasterawan ini adalah kumpulan pinggiran yang tidak mendalam pengetahuannya tentang tradisi bangsanya dan tidak pula mendalam kefahamannya tentang tamadun Barat, oleh itu mereka adalah kumpulan yang “cetek meraba-raba”. Sehingga ini kesimpulan ini belum ditolak secara ilmiah, malah dengan kehadiran Panel Anugerah Sastera Negara dan laporan yang mereka terbitkan,  kesimpulan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas itu dibuktikan dengan jelas, tanpa ragu-ragu, oleh Panel Anugerah Sastera Negara dalam laporan mereka. Sekarang sudah jelas bahawa kewujudan Panel Anugerah Sastera Negara dan sekumpulan sasterawan negara yang mereka pilih membuktikan wujudnya hingga ke hari ini sifat kumpulan pinggiran ini yang “cetek meraba-raba”. Adakah kita masih mahu meneruskan keadaan ini?  Sekiranya anda masih mahu meneruskan feudalisme sastera yang mencirikan lembaga sasterawan negara ini, maka anda harus memperinci sumbangan mereka dari segi perkembangan ilmu dan nilai-nilai tamadun kita. Sekali imbas pun kita dapat mengesan dengan mudah kehadiran para sasterawan ini dan karya mereka telah mengubah sistem nilai yang beteraskan sistem ilmu yang benar kepada sistem nilai yang berteraskan liberalisme Barat dengan pendewaan yang berlebihan kepada pendekatan dan teori sastera Barat dalam keseluruhan analisis dan penilaian mereka terhadap karya kreatif itu, dengan alasan bahawa karya itu hanya sesuai dinilai dari kacamata teori Barat kerana asas penciptaannya ialah teknik dan stail sastera Barat seluruhnya. Kesimpulan bahawa Panel Anugerah Sastera Negara menjadi pelindung kepada sastera Barat dalam bahasa Melayu adalah tepat,  dan inilah yang perlu dipersoalkan dan seterusnya dirombak sama sekali.

Kita perlukan alternatif yang lebih baik. Prof. Ungku Maimunah Mohd. Tahir dalam kertas kerja beliau, “Persuratan Baru: Anjakan Positif Yang Diperlukan Oleh Sastera Melayu” (dibentang dalam Seminar Teori dan Kritikan Sastera Malaysia, UPSI 28-29 September 2012), menghujahkan dengan meyakinkan perlunya alternatif yang dimaksudkan. Nampaknya sudah ada kecenderungan di kalangan para sasterawan dan sarjana sastera, terutama di kalangan generasi muda, untuk menerima alternatif itu sebagai cabaran baru dalam perkembangan kesusasteraan Melayu. Walaupun belum meluas, masih lagi terdapat keraguan akibat terlalu bergantung kepada teori dan pendekatan Barat, namun kesedaran itu sudah mula terlihat dalam karya kreatif  dan dalam kritikan sastera.  Perubahan yang paling penting dalam perkembangan ini ialah kesedaran tentang konsep kesusasteraan itu sendiri yang terlalu begantung kepada realisme seperti yang difahami di Barat, yang mengakibatkan lahirnya karya yang bercanggah dengan tradisi Melayu Islam.  Dengan kesedaran ini, aspek ilmu dalam karya kreatif mula mendapat perhatian, sekurang-kurangnya sudah timbul keinginan untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ilmu dan peranannya dalam karya kreatif. Memang masih diperlukan penjelasan serta contoh yang konkrit tentang aspek ilmu ini, terutama dari segi bagaimana konsep ilmu itu diadun dalam karya kreatif yang bersifat naratif. Untuk mencapai maksud itu, tulisan-tulisan Prof. Ungku Maimunah dan Prof. Madya Dr. Mohd. Zariat Abdul Rani wajar dijadikan rujukan penting. Anda tidak perlu bersetuju dengan mereka, tetapi sekurang-kurangnya anda tahu apakah  persoalan penting dalam sastera Melayu moden, misalnya tentang konsep realisme dan cabang-cabangnya. 

Alternatif yang diberikan oleh gagasan Persuratan Baru ialah kategori baru dalam karya kreatif, iaitu karya persuratan sebagai hasil karya yang berbeza daripada karya sastera: yang pertama berasaskan ilmu yang benar, manakala yang kedua berasaskan emosi dan hawa nafsu. Contoh-contoh karya berasaskan emosi dan hawa nafsu ini banyak sekali boleh didapati dalam laporan Panel Anugerah Sastera Negara. Anda hanya perlu lihat di sana untuk memuaskan keraguan anda tentang karya sastera berasaskan emosi dan hawa nafsu itu memang dilaksanakan dengan gigih oleh para sasterawan dan diterima sebagai karya bermutu oleh Panel Anugerah Sastera Negara. Karya persuratan dikenalpasti melalui unsur wacana yang menjadi peneraju dalam pembentukan ruang naratif karya berkenaan, dengan itu cerita diletakkan di tempat kedua sebagai pelengkap. Apakah kesannya ke atas analisis dan penilaian karya kreatif?  Unsur wacana memerlukan pemikiran, dengan itu analisis akan tertumpu kepada aspek intelektual di dalam karya, yang boleh dicapai melalui teknik mod bacaan intelektual. Dalam mod bacaan intelektual, sesebuah karya akan dianalisis berasaskan penggunaan wacana di dalam karya itu, bukan lagi hanya tertumpu kepada cerita semata-mata seperti yang diamalkan sekarang. Oleh itu anda tidak menyibukkan diri anda berbicara tentang plot, perwatakan, latar dan sebagainya yang kini sudah menjadi klise dalam kritikan sastera Melayu. Sesuatu cerita dilihat dalam konteks peranan yang dimainkannya untuk membentuk wacana, yakni bagaimana cerita itu digunakan untuk menghidupkan wacana melalui penggunaan ruang naratif novel tersebut. Dalam teknik lama, ruang naratif tidak diberi fungsi apa-apa untuk membina wacana; tetapi dalam Persuratan Baru, ruang naratif digunakan seberkesan mungkin dengan memberi tumpuan kepada isian ilmu dalam konteks wacana, tidak hanya untuk menampung isian cerita seperti dalam teknik lama. Perbezaan inilah yang memerlukan kategori karya persuratan diwujudkan kerana dari segi penampilan idea dan teknik, karya persuratan tidak dapat disamakan, apatah lagi disetarafkan dengan karya sastera.  Sementara itu, karya sastera akan terus ditulis, dengan ini bermakna dari masa ke semasa sasterawan negara akan terus dipilih berasaskan sumbangan mereka dalam karya sastera.

Adakah karya persuratan memerlukan pengiktirafan yang sama seperti karya sastera? Saya telah mencadangkan tahun 2006 lagi supaya satu cara pengiktirafan ilmu diusahakan dengan PETRONAS menjadi penyumbangnya. (Lihat kertas kerja, “Hadiah dan Anugerah Sastera di Malaysia: Satu Penilaian Kritis”, DBP 25 Mei 2006, “Seminar Impak Anugerah dan Hadiah Sastera ke Atas Perkembangan Sastera Kebangsaan”). Dari masa ke semasa, apabila terdapat karya persuratan yang layak diberi hadiah, maka karya itu akan diberi hadiah bersama dengan hadiah dalam bidang-bidang akademik untuk buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu. Tidak ada gelaran khusus untuk penulis karya persuratan, cukup untuk disebut sebagai “penerima hadiah persuratan PETRONAS tahun 2020” misalnya. Kita biarkan saja para sasterawan dengan gelaran mereka jika kerajaan masih mahu  meneruskan projek itu. Tetapi saya fikir jika sudah ada Hadiah Persuratan PETRONAS, anugerah dan gelaran sasterawan negara tidak diperlukan lagi. Kerajaan sendiri telah melakukan ini dengan memberi sekali saja Hadiah Pejuang Sastera kepada enam orang sasterawan, lepas itu dihentikan. Oleh itu, memberhentikan anugerah sastera adalah wajar, setelah diwujudkan hadiah yang lebih bermakna untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui Hadiah Persuratan PETRONAS yang dicadangkan itu. Cukuplah kita mempunyai 11 orang sasterawan negara yang tidak diiktiraf sebagai pemikir oleh sarjana sastera sendiri; dan orang-orang ini pula telah terbukti menulis karya-karya yang bertentangan dengan semangat dan nilai teras tamadun Melayu. Walaupun pujian tinggi telah diberikan oleh Panel Anugerah Sastera Negara, namun jika dinilai semula sumbangan sebenar para sasterawan negara ini, kita akan menemui hakikat sebenar kualiti karya mereka. Jika mereka yakin karya mereka benar-benar bermutu, mereka harus bersikap terbuka untuk dinilai semula dengan lebih kritis, berasaskan kritikan wacana, bukan kritikan cerita yang dilakukan oleh Panel untuk membina hanya mitos di sekitar para sasterawan negara ini. Di sinilah perlunya diadakan kajian menyeluruh tentang sumbangan Panel Anugerah Sastera Negara dalam bidang kritikan dan kajian mendalam tentang sumbangan para sasterawan negara dalam membangunkan budaya ilmu dalam kebudayaan Melayu.

Sebagai penutup, saya ingin kemukakan satu kutipan panjang, khusus untuk pembaca yang kritis dan mempunyai pengetahuan luas tentang kebudayaan Barat.

“Paradoxically, tradition is revolutionary. A tradition is always older than the immediate past; hence the endorsement of tradition always implies a rejection of that immediate past in the interests of something purer, and such rejection is always experienced as revolutionary, an overturning of the values of an immediate past which have outlived their usefulness.  This makes sense of the great modernist paradox in which T. S. Eliot claimed ‘tradition’ as his own in what as perceived as an overtly revolutionary form of poetry. By extension, the endorsement of tradition, in the rejection of the immediate past, also always presupposes the possibility of a different future; and the adoption of tradition can thus (though this is not always necessarily the case) put an artist in the position of being avant-garde, the originator of a different future, the liberator of a number of proleptic possibilities.  A second level of paradox arises, however, whenever this strategy is repeated. Once it becomes possible to repeat the avant-garde procedure of the ‘revolutionary’ adoption of ‘tradition’, one has begun the process whereby the avant-garde strategy is in danger of becoming itself ‘traditional’ in a weak sense of the term. An inbuilt crisis of obsolescence is necessarily inscribed in the logic of the avant-grade. The avant-garde artist in an emancipatory  ‘hero’ whose very  individuation and status as a leading figure or exemplary  artist is necessarily worthless, for such individuation is characterised by the necessity of her or his self-sacrifice in the interest of the arriere-garde.” (Thomas Docherty ed. Postmodernism: A Reader. New York: Columbia University Press, 1993; hal. 217).

Bagaimana hendak membaca kutipan itu?

Mohd. Affandi Hassan,
7 Disember 2012.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          No comments:

Post a Comment