Wednesday, October 8, 2014

SEBUAH KARYA YANG AMAT UNIKTerdapat pembaca yang bertanya, mengapa Balai Maqamat  tidak mempunyai watak utama? Watak-wataknya lebih banyak watak samaran, yakni watak yang memakai nama samaran. Mengapa? Dalam karya ini, nama tidak diperlukan, kecuali bila tidak dapat dielak, seperti di dalam “Pertemuan Dua Rohani”.  Inilah antara ciri (antaranya, bukan semuanya dan bukan pula syarat penting) sebuah karya persuratan.  Secara khusus karya ini ingin berbicara tentang idea atau konsep korupsi dalam kehidupan manusia Malaysia.  Bagaimana korupsi itu muncul dalam pelbagai kegiatan manusia Malaysia. Misalnya, dari segi pemikiran, yang ditonjolkan dalam episod pertama, dihuraikan aspek yang berbeza antara pandai tulis dengan pandai mengarang. Pembahagian ini penting kerana antara keduanya tidak sama hasil yang diwujudkan. Dalam pandai tulis, yang ditekankan ialah cerita; sementara dalam pandai mengarang yang ditekankan ialah wacana.  Dalam pandai tulis, cerita dilihat dalam konteks beberapa konsep yang kini sudah menjadi klise, seperti plot, perwatakan, latar, dialog dan lain-lain yang ditekankan dalam pendekatan formalistik. Dalam pandai mengarang yang memberi tumpuan kepada wacana, cerita ditempatkan dalam ruang naratif, dengan itu cerita tidak lagi memainkan peranan utama untuk membina karya; sebaliknya wacana bersifat pemikiran itulah yang mengambil tempat utama, supaya hasilnya tertumpu pada pembinaan idea, bukan hanya cerita seperti dalam karya sastera. Kekuatan daya kreatif seseorang pengarang dilihat dari kemampuan intelektualnya menghuraikan idea atau pemikiran yang diberi ruang yang jelas supaya idea itu dapat dilihat kedudukannya dalam keseluruhan karya persuratan itu.  Hal ini tidak terjadi dalam karya sastera, yang hanyut dalam cerita. Semua karya para sasterawan negara termasuk dalam kategori kedua ini, oleh itu pemikirannya kabur, keliru dan tidak terurus secara intelektual. Anda boleh lihat kebenaran kesimpulan ini dengan meneliti karya para sasterawan negara. Di samping itu, anda juga dapat melihat betapa naifnya penilaian yang dibuat oleh Panel Anugerah Sastera Negara. Inilah aspek pandirisme dalam kegiatan kreatif dan intelektual di Malaysia, yang dipanggil oleh Prof. Harry G. Frankfurt sebagai bullshit.  Pembahagian kepada karya sastera dan karya persuratan membolehkan kita melihat nilai sebenar karya sastera dibandingkan dengan karya persuratan yang berteraskan konsep ilmu yang benar. Kita juga dapat melihat pembinaan mitos palsu terhadap para sasterawan negara sebagai “pemikir” walaupun aspek pemikiran itu tidak muncul dengan jelas dan tepat dalam karya mereka.  Ini pun contoh bagaimana pandirisme dijadikan asas dalam penilaian karya kreatif kita.  Oleh itu kita boleh berkata bahawa kita mempunyai hujah yang kuat untuk membuat kesimpulan bahawa pemilihan para sasterawan negara kita menjadi bukti betapa mendalamnya pandirisme dalam dunia kreatif kita dan juga dalam kesusasteraan Melayu.  Panel Anugerah Sastera Negara akan kelihatan amat naif dan agak tolol jika penilaian mereka dinilai dengan kritis berasaskan prinsip-prinsip yang dijadikan ukuran dalam gagasan Persuratan Baru. Siapakah yang akan menguji kesimpulan ini? Tentu bukan Panel Anugerah Sastera Negara sendiri.  Para sarjana ciritan tidak mungkin melakukannya,  kerana mereka harus melakukan dua perkara: mempertahankan Panel Anugerah Sastera negara; dan menolak gagasan Persuratan Baru.  Yang pertama itu tidak mungkin mereka lakukan kerana kecetekan pengetahuan mereka tentang teori sastera Barat sekali pun; yang kedua itu akan membuat mereka berada seperti yang digambarkan dalam peribahasa Melayu, seperti cacing kepanasan.  Tetapi kedua-dua tindakan ini penting dilaksanakan, jika kita benar-benar serius tentang arah perkembangan kritikan sastera Melayu.

Dilihat dalam konteks inilah maka Balai Maqamat muncul sebagai sebuah karya yang unik.  Karya ini mencabar para sarjana untuk menolaknya sebagai karya tidak bermutu dengan menggunakan apa juga teori sastera Barat yang diketahui oleh sarjana berkenaan. Dua perkara akan terjadi: karya ini benar-benar tidak bermutu; atau teori yang digunakan itu tidak berupaya menyelam ke dalam makna yang terkandung di dalam karya ini. Jika ini terjadi, maka Prof. Dr.  Muhammad Haji Salleh mempunyai hujah yang mantap apabila beliau berkata teori Barat itu tidak sesuai digunakan untuk menilai karya kita yang ditulis berasaskan premis yang berbeza daripada yang dapat difahami dan dicapai oleh teori sastera Barat. (Lihat pandangan beliau dalam  Teori dan Kritikan Sastera Melayu Serantau (DBP 2005, hal. 14). Beliau menegaskan, sudah puluhan tahun kita menggunakan teori sastera Barat “untuk menilai diri kita yang bukan Barat”, kerana itu “kita sudah lama telah melakukan kesalahan dalam menilai karya kita, kadang-kadang termasuk saya sendiri.”) Pengakuan ini penting untuk dijadikan peringatan kerana datangnya daripada seorang sarjana terkenal di Malaysia, yang juga seorang sasterawan negara.  Tetapi beliau sendiri tidak berminat, sebagai seorang ahli akademik yang berwibawa, untuk memeriksa beberapa percubaan sarjana tempatan dalam menangani masalah ini. Katanya: “Teori sastera kita belum dituliskan secara menyeluruh dan cukup mendalam”. Beliau tidak sedar (suatu perkara yang amat pelik) ketika itu sudah muncul gagasan Persuratan Baru. Adakah kesimpulan beliau itu berasas? Tidak sia-sia jika saya mulai Balai Maqamat dengan sebuah seloka,  “Sarjana Ciritan.”  Walaupun kritikan beliau terhadap teori Barat itu boleh dijadikan tajuk perbincangan akademik yang menarik, namun beliau mematikannya di situ saja, sekadar satu ocehan tidak bermakna, kerana beliau sendiri menghadapi kebuntuan akademik  yang teruk, oleh itu pandangan beliau itu mati beragan. Tidak seorang pun pengguna teori sastera Barat berminat untuk membincangkannya dengan mendalam (NB: ingat Muhammad Haji Salleh berkata tidak ada teori sastera Melayu yang mendalam dan menyeluruh!) kerana takut terkena batang hidung sendiri sebagai pengguna teori yang sedar akan kelemahannya tetapi masih menggunakannya kerana hanya itulah saja yang diketahui mereka, yang tidak juga secara mendalam. Saya telah menyinggung perkara ini ketika mengkritik Prof. Madya Arbak Othman yang memuji tinggi “kemampuan intelektual” Prof. Muhammad Haji Salleh, tetapi tidak sampai kepada satu kesimpulan yang boleh dijadikan pegangan, seolah-olah membuktikan teori semiotik yang digunakannya itu tidak mampu membicarakan kualiti pemikiran Muhammad Haji Salleh dan memberi tafsiran yang betul terhadap sajak-sajak beliau. Sekali lagi Muhammad Haji Salleh nampak seolah-olah telah menyatakan sesuatu yang betul dalam pandangannya, tetapi terbabas begitu jauh apabila usaha Arbak Othman hendak menonjolkan kualiti sajak-sajak Muhammad Haji Salleh telah gagal, bukan kerana teori semiotik itu tidak boleh dipakai, tetapi kerana sajak-sajak itu sendiri tidak berupaya mencapai standard yang digembar-gemburkan selama ini. Dengan itu teori semiotik telah membuktikan sajak-sajak sasterawan negara ini sebenarnya tidak bermutu, hanya sejenis permainan kata-kata yang mencapai tingkat ocehan dan idle talk saja, seperti yang disebut oleh Martin Heidegger.

Sekarang anda mempunyai peluang yang amat baik dan terbuka luas untuk mengkritik Balai Maqamat dan gagasan Persuratan Baru yang menjadi dasar penulisan karya itu.  Saya menegaskan inilah contoh karya persuratan yang dari segi nilai pemikirannya jauh meninggalkan karya sastera yang dihasilkan oleh para sasterawan negara sekali pun. Anda boleh cabar kesimpulan ini dengan mudah kerana pada waktu ini ahli akademik Malaysia mempunyai selonggok teori sastera Barat yang boleh digunakan dengan selesa untuk menolak kesimpulan ini. Jika anda berjaya melakukannya, maka anda telah membuktikan kesahihan pandangan Prof. Muhammad Haji Salleh yang mengatakan teori Barat tidak sesuai digunakan untuk menilai karya pengarang Melayu. Apakah implikasinya?  Inilah
yang amat menarik, kerana implikasinya melucukan. Ada dua kemungkinan: pandangan Muhammad Haji Salleh betul, oleh itu nilai Balai Maqamat tidak boleh ditentukan oleh teori sastera Barat. Kemungkinan kedua, teori sastera Barat yang digunakan itu membuktikan Balai Maqamat tidak bermutu, dengan itu pandangan Muhammad Haji Salleh salah, kerana ternyata teori sastera Barat memang boleh digunakan untuk menilai dengan tepat karya sastera Melayu. Yang lucunya ialah kedua-dua kemungkinan ini tidak definitif, baru pada peringkat  acahan saja, tidak meyakinkan.  Sama ada karya itu bermutu atau tidak ternyata tidak dapat ditentukan oleh teori sastera Barat, oleh itu terdapat kesukaran untuk menolak karya itu. Tetapi ada kemungkinan lain, iaitu teori yang digunakan itu tidak sesuai untuk menilai karya itu, dengan itu yang lebih tepat ialah karya itu boleh ditafsirkan mengikut teori itu. Inilah yang dilakukan oleh Arbak Othman ketika membicarakan kualiti intelektual Muhammad Haji Salleh dalam sajak-sajaknya, dengan menggunakan teori semiotik; tetapi di sini pun terdapat masalah besar, kerana tafsiran yang dilakukan hanya sejenis agakan yang tidak pasti, dengan itu kualiti pemikiran atau kualiti intelektual Muhammad Haji Salleh tidak dapat diserlahkan. Dua perkara terjadi: sajak-sajak beliau memang tidak bermutu; atau teori semiotik tidak boleh digunakan untuk menilai sajak-sajak itu. Tentu saja Muhammad Haji Salleh memilih yang kedua; manakala saya pula memilih yang pertama.  Kalau kita terima kemungkinan pertama, kita sebenarnya menegaskan bahawa karya beliau memang bermutu tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh teori semiotik sekali pun. Apa pandangan Prof. Madya Arbak Othman? Lucunya di sini ialah kita secara tidak sedar sedang menggunakan teori keldai di kincir air, yang berjalan begitu jauh, tetapi tidak ke mana-mana.

Nampaknya kita menghadapi masalah ini kerana tidak membaca karya itu dengan betul. Masalah membaca dengan betul ini memang diberi perhatian penting oleh gagasan Persuratan Baru, yang mengemukakan dua mod bacaan: mod bacaan intelektual, dan mod bacaan cerita.  Sajak-sajak Muhammad Haji Salleh dan semua karya sasterawan negara hanya boleh dibaca dalam mod bacaan cerita untuk memastikan karya itu tidak terlalu menghampakan. Sebaik saja dibaca dalam  mod bacaan intelektual, maka nilai karya itu bertukar menjadi karya biasa saja, tanpa sebarang keistimewaan yang digembar-gemburkan oleh Panel Anugerah Sastera Negara dan para penulis kertas kerja tentang pemikiran sasterawan negara. Dalam kerangka analisis yang digunakan dalam gagasan Persuratan Baru, dibezakan antara wacana dan cerita, dengan penjelasan bahawa wacana memberi tumpuan kepada pemikiran dan idea dalam konteks konsep ilmu yang benar; manakala cerita pula diutamakan dalam karya sastera. Implikasinya sangat besar, boleh jadi juga akan mengejutkan para sasterawan dan sarjana sastera. Dengan adanya kategori karya persuratan, yang berteraskan konsep ilmu yang benar, maka kedudukan karya sastera, yang mengutamakan cerita, berada di bawah karya persuratan, dengan itu tidak lagi dapat diletak setaraf dengan karya persuratan kerana karya sastera tidak mementingkan ilmu dan wacana. Kesimpulan ini boleh dibuktikan dengan mudah jika kita ambil beberapa contoh karya sasterawan negara yang ditulis selepas mereka menerima anugerah itu. Karya Anwar Ridhwan Naratif Ogonshoto dan Penyeberang Sempadan dikatakan oleh sebahagian sarjana sebagai karya berwacana ilmu, tanpa sebarang hujah yang boleh diterima. Apakah konsep ilmu yang  diserlahkan dalam  karya itu? Pada dasarnya tidak ada; yang tertonjol ialah rentetan cerita yang disambung-sambung seperti yang biasa dibuat dalam novel biasa, yakni novel cerita. Anda mungkin bertanya: So what? Apa salahnya? Pertanyaan itu sendiri membenarkan pengutamaan cerita daripada pengolahan idea yang bersifat pemikiran, yang menjadi teras karya persuratan. Dengan membaca karya itu dalam mod bacaan intelektual, kita dapati karya itu tidak boleh berdiri sebagai sebuah karya intelektual yang mementingkan idea dan pemikiran. Naratif Ogonshoto adalah sebuah cerita penglipur lara moden, bukan sebuah karya persuratan yang mementingkan ilmu. Kisahnya penuh sensasi yang dibuat-buat untuk mendatangkan kesan kegerunan palsu yang tidak menginsafkan, malah membuat kita berasa cemuh dan  bosan kerana terlalu banyak disogok dengan kejahatan.  Apakah motif pengarang menjadikan wataknya begitu sadistik? Hanya dengan suatu motif, untuk mensensasikan peristiwa dan kelakuan watak dengan matlamat untuk mendapat kesan dramatik, yang sebenarnya tidak ada. Karya begini memang layak ditulis oleh seorang sasterawan yang suka bercerita seperti seorang penglipur lara, bukan karya seorang pujangga yang teliti dari segi pengolahan idea.  Paling ketara dalam karya ini ialah tiadanya sedikit pun imbasan kebijaksanaan yang membolehkan karya ini dijadikan bahan pendidikan yang boleh mencerdikkan pelajar. Tidak ada unsur wit yang boleh menambat hati dan merangsang daya intelek pelajar untuk mereka jadikan  bahan perbincangan  yang memperkaya pengalaman estetik mereka dan mempertajam kesedaran moral mereka.  Semua kritikan ini mesti disanggah oleh para sarjana yang pernah memuji karya ini sebagai karya intelektual, padahal karya ini lebih tepat dipanggil sebuah penglipur lara moden yang persembahannya penuh sensasi yang dibuat-buat. Dilihat dari perspektif gagasan Persuratan Baru, Naratif Ogonshoto mungkin lebih tepat jika dikategori sebagai “karya picisan intelektual” yang penuh dengan pretensi intelektual, padahal unsur intelektual sebenarnya tidak ada. Apakah unsur intelektual itu sudah dibincangkan dengan mendalam dalam gagasan Persuratan Baru.

Karya intelektual sebenarnya milik Balai Maqamat. Di situ terdapat unsur wit yang boleh mencuit daya intelek seorang pembaca yang cerdik dan kritis. Keseluruhan episod Polan Cupan ditulis untuk mencapai matlamat itu, untuk mengajak pembaca yang cerdik dan kritis itu melihat segi-segi tersembunyi dalam dunia akademik dan pendidikan yang meraikan pandirisme, dan di tengah-tengahnya terdapat seorang guru yang sederhana, yang mempunyai sifat penyayang dan cintakan ilmu. Berbeza dengan keadaan dalam “Masih Murid Lagi”, yang meraikan pandirisme sepenuhnya.  Bolehkah sarjana ciritan menemui aspek kebijaksanaan dan wit dalam Balai Maqamat?

Mohd. Affandi Hassan
Petaling Jaya, 8/10/2014.

No comments:

Post a Comment